Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΣΩΝΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!

Ἀπό τοῦ ἔτους 1902!
ΜΑΣΩΝΙΚΗ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!
Πολλές φορές ἔχει γραφεῖ καί λεχθεῖ ὅτι ἡ Μασωνία κυβερνάει τόν κόσµο, ἀλλά, ἐπειδή τά διακηρυσσόµενα δέν συνοδεύονται µέ ἐπαρκῆ ἀποδεικτικά στοιχεῖα, θεωροῦνται ἀπό τούς πολλούς ὡς συνωµοσιολογία καί κινδυνολογία, γιά αὐτό καί δέν λαµβάνονται σοβαρά ὑπ’ ὄψει.
Στό ἄρθρο µας αὐτό, ὅµως, θά προσκοµίσουµε ὄχι µόνο ἀποδεικτικά ἀλλά καί ἀποκαλυπτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα µέ σαφήνεια ἀναντίρρητη µᾶς ἐξηγοῦν τό πῶς καί τό γιατί ἔφθασε ἡ Πατρίδα µας σέ αὐτό τό ἐλεεινό κατάντηµα, πῶς ἀποχριστιανίσθηκε καί ἔχασε ὅλες τίς Ἀξίες πού τήν ἔκαναν νά ξεχωρίζη γιά τό ἦθος καί τήν Πνευµατικότητά της ὑπέρ πάντα τά Ἔθνη.
Μελετῶντας αὐτόν τόν καιρό ἰδιαιτέρως προσεκτικά τό ἀρχειακό µου ὑλικό µέ ἄγνωστα στούς πολλούς κείµενα τῆς Μασωνίας, παρακινηθείς καί ἀπό τήν προκλητικά ἀντιεκκλησιαστική συµπεριφορά τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη, διεπίστωσα ὅτι ὅλες οἱ πολιτειακές ἀντιχριστιανικές µεταρρυθµίσεις, πού ἔγιναν στήν Πατρίδα µας ἀπό τό 1890 µέχρι σήµερα, ὑλοποιήθηκαν καί ἔγιναν νόµοι τοῦ Κράτους, συµφώνως πρός τίς ἐπιταγές τῶν Ὑπάτων Μασώνων τῆς Ἀµερικῆς καί τῶν Ἑλλήνων µαθητῶν καί ὑποτακτικῶν τους! Εἶναι δέ ἐκπληκτική ἡ ἀκρίβεια τῆς ὑπακοῆς τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν στήν ἐφαρµογή τῶν Μασωνικῶν προσταγµάτων, δεδοµένου ὅτι ὄχι µόνο τήρησαν πιστά τίς Μασωνικές ἐντολές, κάνοντάς τις νόµους τοῦ Κράτους, ἀλλά υἱοθέτησαν πρός ὑποστήριξή τους ἀκέραιο καί τό Μασωνικό σκεπτικό!
Ἡ Μασωνία ἐπιδιώκει
νά ὑποκαταστήση τήν Ἐκκλησία σέ ὅλη τήν Ὑφήλιο
Ἡ µελέτη τῶν κειµένων φανερώνει εὐθύς, ὅτι ἡ Μασωνία ἐξ ἀρχῆς ἐπεδίωξε καί ἐπιδιώκει νά ὑποκαταστήση τήν Ἐκκλησία σέ ὅλη τήν Ὑφήλιο. Οἰκειοποιήθηκαν πλήρως τόν σκοπό καί τήν ἐπί γῆς ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας καί ὑπαγόρευσαν στά µέλη τους ὅτι ἡ Μασωνία εἶναι τό πᾶν καί ἡ Ἐκκλησία ἕνας ἁπλός φορέας τοῦ Κράτους, ὁ ὁποῖος, µάλιστα, πρέπει συνεχῶς νά συρρικνώνεται ἕως ὅτου ἀφανισθεῖ ἐντελῶς.
Διδάσκονται οἱ πολιτικοί µας ἀπό τήν Μασωνική τους πηγή ὅπως διαβάζουμε στό ἔντυπό τους «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» (τεῦχος 8ον, Αὔγουστος 1931), ὅτι:

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ = ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕΤ' ΕΠΑΙΝΟΥ!

Με αφορμή την ευρεία "διαφήμιση" από τα ΜΜΕ της πρόσφατης αυτοχειρίας ενός γνωστού δημοσιογράφου, ο π. Βασίλειος αναφέρετε στο θέμα της ευθανασίας και κατά πόσον μπορεί να είναι "πράξη αγάπης".

Ὁ πιστὸς λαὸς κτίζει Ναοὺς καὶ τὸ Κράτος Τζαµιά!

Ὁ πιστὸς λαὸς κτίζει Ναοὺς
καὶ τὸ Κράτος Τζαµιά!
εἴδηση στὴν οἰκονοµικὴ ἐφηµερίδα, ποὺ ἔφθασε στὸ ἠλεκτρονικό µας ταχυδροµεῖο µέσῳ φίλων, ἦταν εὐχάριστη καὶ αἰσιόδοξη. Ἀρκετὰ σπάνιες ἔχουν γίνει τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ αἰσιόδοξες εἰδήσεις καὶ µάλιστα σὲ ἐφηµερίδα οἰκονοµική. Τὸ περιεχόµενό της δὲν ἦταν βέβαια καθαρὰ οἰκονοµικό, ἀφοροῦσε στὴν ἀναστήλωση ἑνὸς Βυζαντινοῦ ναοῦ, τοῦ παλαιότερου βυζαντινοῦ κτίσµατος τοῦ νοµοῦ Ἠλείας. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν περιοχὴ τῆς Νέας Φιγαλείας, γνωστὸ ὡς «Μοναστήρι». Ἡ ἀνέγερσή του ἀνάγεται στὰ τέλη τοῦ 10ου αἰῶνα καὶ ἀποτελοῦσε τὸ καθολικὸ µοναστηρίου. Λειτούργησε ὡς ἀνδρικὴ Μονὴ µέχρι τὸ 1834, ὁπότε καὶ καταργήθηκε ἀπὸ τοὺς Βαυαρούς, ἐνῶ τὸ 1825 εἶχε πυρποληθεῖ ἀπὸ τὸν Ἰµπραήµ. Μετὰ τὴν κατάργησή της ἡ Μονὴ παραδόθηκε σταδιακὰ στὴν ἐρήµωση. Κατέρρευσαν τὰ κελιὰ τῶν µοναχῶν καὶ παρέµεινε µόνο ὁ ναὸς σὲ κακὴ κατάσταση. Τὰ ἔργα τῆς ἀναστηλώσεως, γιὰ τὴν ὁποία συνεργάστηκαν τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ καὶ Ἀθλητισµοῦ καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Τριφυλλίας καὶ Ὀλυµπίας, διήρκεσαν 3 χρόνια καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισµένου ναοῦ ἔγιναν στὶς ἀρχὲς τοῦ Ἰουλίου.
Ἡ ἀποκατάσταση ἑνὸς ναοῦ, καὶ µάλιστα τόσο παλαιοῦ, ἀποτελεῖ γιὰ ὅλους µας ὁπωσδήποτε µιὰ εὐχάριστη εἴδηση. Τὸ ἐντυπωσιακὸ ὅµως εἶναι ὅτι ἡ χρηµατοδότηση τοῦ ἔργου ἔγινε ἀποκλειστικά, ὅπως ἀναφέρουν τὰ σχετικὰ ἄρθρα, ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο -ὁµότιµο Καθηγητὴ τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν- ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ αὐτή. Χωρὶς τὴν πολύτιµη προσφορά του ὁ ἀρχαιότερος βυζαντινὸς ναὸς τῆς Ἠλείας θὰ ὁδηγεῖτο µὲ µαθηµατικὴ ἀκρίβεια στὴν πλήρη κατάρρευση ἀγνοηµένος ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Καὶ αὐτὴ ἡ προσφορὰ ἀποτελεῖ τὴν αἰσιόδοξη εἴδηση. Ναί! Ὑπάρχουν ἀκόµη ἄνθρωποι ποὺ ἐκφράζουν τὸν σεβασµὸ καὶ τὴν ἀγάπη τους γιὰ τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, τοὺς Οἴκους Λατρείας τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, µὲ αὐτὸν τὸν ...δαπανηρὸ τρόπο.
Ἡ ἀναστήλωση τοῦ Βυζαντινοῦ µνηµείου τῆς Ν. Φιγαλείας ἀνακαλεῖ στὴ µνήµη µας τὰ ἔργα τῆς ριζικῆς ἀνακαινίσεως τοῦ δικοῦ µας Ναοῦ, ὅταν ὁ Προϊστάµενος τοῦ Ναοῦ π. Βασίλειος Βολουδάκης, εἶχε σηµάνει ἕναν «ἀνακαινιστικὸ συναγερµὸ» γιὰ τὴν ἀποκατάσταση καὶ τὸν ἐξωραϊσµὸ τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος –µετὰ ἀπὸ 100 καὶ πλέον χρόνια ὑπάρξεως- εἶχε ὑποστεῖ βαρύτατες ζηµιὲς ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ σεισµούς, ἐµπρησµοὺς κλπ. Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2003, ποὺ ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, µέχρι τὸ τέλος τοῦ 2009 (δηλ. σὲ χρόνο ρεκὸρ γιὰ τὸν ὄγκο καὶ τὴν πολυπλοκότητα τῶν ἔργων) εἶχε πραγµατοποιηθεῖ µὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ προστάτου Ἁγίου µας τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς ἀποκαταστάσεως. Ἡ δαπάνη πλησίασε τὸ ποσὸν τοῦ 1.500.000 εὐρὼ σύµφωνα µὲ τὸν πλήρη οἰκονοµικὸ ἀπολογισµό, ὁ ὁποῖος ἦλθε στὴ δηµοσιότητα στὸ τεῦχος τοῦ Σεπτεµβρίου 2010 τῆς «Ἐνοριακῆς Εὐλογίας». Τὸ βάρος αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ (τὸ ὁποῖο θὰ ἦταν πολλαπλάσιο, ἂν ὁ π. Βασίλειος καὶ τὸ Ἐκκλ. Συµβούλιο δὲν εἶχαν καταρτίσει καὶ δηµοσιεύσει Προκηρύξεις τῶν ἔργων µὲ αὐστηρότατες δεσµεύσεις [δηλ. χωρίς προκαταβολή, µὲ ὑλικὰ τοῦ Ναοῦ καὶ ἐξόφληση ἕνα µήνα µετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου(!)] καί, κυρίως, µὲ αὐτεπιστασία καὶ συνεχῆ ἔλεγχο τοῦ ὑπευθύνου τοῦ Ναοῦ), τὸ σήκωσαν ἐξ ὁλοκλήρου οἱ µικροὶ ἢ µεγαλύτεροι δωρητές. Κάποιοι, µάλιστα, ἀπὸ τὸ ὑστέρηµά τους. Ἐπίσης πολλοὶ µὴ ἐνορίτες, οἱ ὁποῖοι ἐκκλησιάζονται στὸν Ναό µας καὶ καλλιεργοῦνται πνευµατικὰ στὴν ἐνορία µας. Στὸ ἄρθρο τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη µὲ τὸν οἰκονοµικὸ ἀπολογισµό, ποὺ ἀναφέραµε ἀνωτέρω, διαβάζουµε: «...ὅλα τὰ ἔργα ἔγιναν χωρὶς καµµιὰ Κρατικὴ ἢ Ἐκκλησιαστικὴ ἐπιχορήγηση, χωρὶς Τραπεζικὰ ἢ ἄλλα δάνεια, χωρὶς νὰ ὀφείλουµε καί, βεβαίως, χωρὶς νὰ µείνη χρέος στὶς ἑπόµενες γενεές».
Ἀλλὰ καὶ µετὰ τὴν πρόσφατη βοµβιστικὴ ἐπίθεση στὸν Ναό µας, τὰ ξηµερώµατα τῆς Κυριακῆς 31 Ἰουλίου, ὁ εὐσεβὴς λαὸς ἔσπευσε καὶ µὲ τὴν οἰκονοµική του στήριξη θεραπεύτηκαν –πάλι σὲ χρόνο ρεκὸρ– οἱ πληγές του. Εὐτυχῶς ὄχι µεγάλες. Ἔσπευσαν καὶ πρόλαβαν νὰ προσφέρουν, ὅσοι τὸ πληροφορήθηκαν στόµα µὲ στόµα, διότι ΟΛΑ τὰ Μ.Μ.Ε. ἀποσιώπησαν τὸ γεγονός. Ἔκριναν, ὅτι µιὰ βοµβιστικὴ ἐπίθεση σὲ Ἱστορικὸ Ναὸ τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας εἶναι εἴδηση χωρὶς σηµασία γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολίτες. Ἐνηµέρωση ... “δηµοκρατική”, χωρὶς λογοκρισία στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνα!..  
Ἕνα µέρος τοῦ πιστοῦ λαοῦ λοιπὸν κτίζει, συντηρεῖ καὶ ἀνακαινίζει ναοὺς καὶ τὸ Κράτος κτίζει Τζαµιὰ... Λέτε νὰ µείνουµε µόνο στὸ ἕνα; Στὶς 4 Αὐγούστου ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο ποσὸ 946.000 εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνέγερση Τζαµιοῦ στὸν Βοτανικό.
Ἀπορία µας: Ἡ ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ µας εἶχε κόστος περὶ τὰ 1.500.000 εὐρὼ µὲ τόσο εὐλαβικὴ προµελέτη, µὲ πρωτοφανεῖς Προκηρύξεις καὶ µὲ κρυστάλλινη διαχείριση, καὶ ἡ ἀνέγερση τεµένους θὰ κοστίσει λιγότερο τοῦ 1.000.000;
Τὴν ἑπόµενη µέρα διαβάσαµε πρωτοσέλιδο ἄρθρο, σὲ ἐφηµερίδα ποὺ ἀποτελεῖ ὄργανο τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος, µὲ τίτλο: «Συναίνεση στὸ αὐτονόητο». Καὶ νιώσαµε... πανικό, γιατί ἡ φτωχή µας διάνοια ἀδυνατεῖ νὰ συλλάβει τὸ αὐτονόητο. Θεωρεῖται, δηλαδή, αὐτονόητο νὰ κτίζει τὸ Κράτος µας Τζαµὶ (µὲ τὰ χρήµατα τοῦ λαοῦ ἐννοεῖται), ἐνῶ οὐδέποτε ἔχει κτίσει ἔστω καὶ ἕνα ἐκκλησάκι γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους πολῖτες του, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ πληθυσµοῦ; Θεωρεῖται ἐπίσης αὐτονόητο, ὅτι αὐτὴ τὴ συναίνεση τῶν πολιτικῶν τὴν ἐπικροτεῖ ὁ Ἑλληνικὸς λαός; Συναινεῖ ὁ λαὸς νὰ ἐπιβαρυνθεῖ οἰκονοµικὰ γιὰ τὴν ἀνέγερση ἑνὸς κτίσµατος ποὺ δὲν θὰ χρησιµοποιήσει, ἐνῶ πάντοτε δυσανασχετοῦσε καὶ δυσανασχετεῖ µὲ κάθε εἴδους φορολόγηση, ἀκόµη καὶ γιὰ τὰ ἀπαραίτητα; Πῶς ἄλλαξε ἔτσι ξαφνικά; Ἴσως ἀπὸ φιλανθρωπία καὶ ἀλληλεγγύη;... Καὶ τότε γιατί αὐτὴ τὴν ἀλληλεγγύη δὲν τὴν ἔχει ἐκδηλώσει καὶ γιὰ τοὺς δικούς του ναούς; Πόσοι ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς ἔχουν προσφέρει ποτὲ ἔστω µιὰ δραχµὴ ἢ ἕνα εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνέγερση ἑνὸς ναοῦ, τοῦ ναοῦ τῆς γειτονιᾶς τους; Ἂς ἀναρωτηθοῦµε ὅλοι µας! Πόσοι ἔχουν συµβάλλει στὴ συντήρησή του; Πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐκκλησιάζονται ἢ ἔρχονται στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τελέσουν µυστήρια ἢ συµµετέχουν σὲ αὐτὰ ἔχουν ἀναρωτηθεῖ ποτέ, πῶς καλύπτει ὁ ναὸς τὰ λειτουργικά του ἔξοδα; Ποιὸς πληρώνει τὸ ἠλεκτρικό, τὸ νερό, γιὰ τὴν καθαριότητα, ποιὸς πληρώνει γιὰ τὴν συντήρηση καὶ τὸν καλλωπισµὸ τοῦ χώρου; Ἀντίθετα δὲν εἶναι λίγοι, δυστυχῶς, ἐκεῖνοι ποὺ ἀντιδροῦν ἔντονα, ἂν σὲ κάποιο ναὸ ζητηθεῖ ἀπὸ αὐτοὺς νὰ συµµετάσχουν γιὰ τὴν τέλεση τοῦ µυστηρίου µὲ ἕνα ποσό, ποὺ κατὰ κανόνα εἶναι ἐλάχιστο µπροστὰ στὰ ὅσα ἔχουν δαπανήσει γιὰ ὅλα ἐκεῖνα τὰ δευτερεύοντα ποὺ συνοδεύουν τὸ µυστήριο. Ἂν ἔκαναν τὸν κόπο οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἀναρωτηθοῦν καὶ νὰ πληροφορηθοῦν, θὰ µάθαιναν ὅτι ὁ Ναὸς ποὺ “χρησιµοποιοῦν”, ὁ κάθε Ναός, συντηρεῖται ἀπὸ ἕναν ἀριθµὸ ἐκκλησιαζοµένων ποὺ ἀγαπᾶ τὴν εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Του. Ἂν ἔκαναν τὸν κόπο οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ πληροφορηθοῦν, θὰ µάθαιναν ὅτι κάποιοι συµπατριῶτες τους -βασικὰ µὲ τὶς δωρεές τους, γιατί τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸ ἁπλὸ κεράκι δὲν ἐπαρκοῦν- σηκώνουν τὸ βάρος τὸ οἰκονοµικὸ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους. Χωρὶς νὰ διαµαρτύρονται, µὲ χαρά. Ὅµως ἡ πραγµατικότητα εἶναι ὅτι πληρώνουν γιὰ ὅλους. Ἀναρωτιέµαι ἂν αὐτὴ ἡ πληροφορία θὰ ἔκανε ὑπερήφανους τοὺς συµπατριῶτες µας, οἱ ὁποῖοι ἐξαντλοῦν τελευταῖα ὅλη τους τὴ φιλανθρωπία στὴν στήριξη µιᾶς θρησκείας, ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ Πατέρες µας ἔχουν ὑποφέρει τὰ πάνδεινα!...
Μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὸν ἐφησυχασµὸ καὶ τὴν ἀδιαφορία τοῦ λαοῦ µας φέρουν τὰ πολιτικὰ κόµµατα κάθε ἀποχρώσεως. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Βαυαροκρατίας, µετὰ τὴ δολοφονία τοῦ πρώτου κυβερνήτου Ἰ. Καποδίστρια, ἀρχίζει ἡ ἀντιεκκλησιαστικὴ πολιτική, τὴν ὁποία ἀκολούθησαν στὴ συνέχεια τὰ διάφορα πολιτικὰ κόµµατα, κυβερνῶντα καὶ ἀντιπολιτευόµενα. Ἀργότερα µὲ τὴ βοήθεια καὶ τῶν Μ.Μ.Ε., ἐπίσης κάθε ἀποχρώσεως, προώθησαν συστηµατικὰ τὴν εἰκόνα µιᾶς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διαθέτει περιουσία µεγαλύτερη καὶ ἀπὸ αὐτὴ ...τοῦ Κράτους!
Ἐάν, ὅµως, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἔκανε τὸν κόπο νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ τὴν ἀλήθεια, θὰ διαπίστωνε, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ὅτι τὰ στόµατα τῶν πολιτικῶν καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. δὲν ἀποτελοῦν ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀλήθεια. Θὰ µάθαινε, ὅτι ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας –ποὺ δηµιουργήθηκε ἀπὸ τὶς δωρεὲς ὅλων ἐκείνων ποὺ τὴν ἐµπιστεύθηκαν– ἔχει περάσει µὲ τὰ χρόνια κατὰ τὸ µεγαλύτερο ποσοστό της (96%) στὸ Ἑλληνικὸ Δηµόσιο. Ἀπὸ παραχωρήσεις τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας πρὸς αὐτὸ ἢ ἀπὸ ἀπαλλοτριώσεις. Τὸ δὲ ὑπόλοιπο (4%) ποὺ τῆς ἔχει ἀποµείνει εἶναι ἐλάχιστα ἀξιοποιήσιµο. Ἔτσι, κάθε ἐνορία ἀντιµετωπίζει µόνη της ὅλα τὰ ἔξοδά της, συµπεριλαµβανοµένου καὶ τοῦ φιλανθρωπικοῦ της ἔργου. Μόνο ἀπὸ τὴ στήριξη µέρους τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Ἡ ἔγκριση τοῦ ποσοῦ γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Τζαµιοῦ, ψηφίστηκε ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο µὲ τὴ διαδικασία τοῦ κατεπείγοντος µέσα στὸ καλοκαίρι καί, µάλιστα, ὡς προσθήκη σὲ νοµοσχέδιο ἄσχετο µὲ τὸ συγκεκριµένο θέµα: «γιὰ τὴ ρύθµιση ἐνεργειακῶν ζητηµάτων καὶ ἀνανεώσιµων πηγῶν ἐνέργειας»! Ἡ τακτικὴ αὐτή, γιὰ ψηφίσµατα “καυτά”, εἶναι γνώριµη, ἐφ’ ὅσον ἐφαρµόστηκε ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούµενες κυβερνήσεις. Τὸ ὅτι ἕνα “ἀριστερὸ” κόµµα διατηρεῖ τὸ ἴδιο πολιτικὸ ἦθος καὶ τὴν ἴδια τακτικὴ ἀνήκει καὶ αὐτὸ στὰ αὐτονόητα;
Ἕνα µέρος, λοιπόν, τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ µας κτίζει τοὺς ναούς, τοὺς ἐξωραΐζει, τοὺς κρατάει ὄρθιους καὶ εὐπρεπεῖς. Οἱ ὑπόλοιποι µένουν ἀµέτοχοι. Ἀπὸ ὀκνηρία, κακὴ πληροφόρηση ἢ πλήρη ἀδιαφορία. Τελευταῖα κάποιοι τοὺς ἀνατινάζουν κι ὄλας. Καὶ τώρα ὅλοι µας, χωρὶς νὰ ἐρωτηθοῦµε, θὰ πληρώσουµε γιὰ νὰ κτίσουµε ...Τζαµί! Μακάρι νὰ τὸ “πληρώσουµε” µόνο οἰκονοµικά...
Οἱ ἀρχαῖοι µας πρόγονοι γιὰ τέτοιου εἴδους καταστάσεις εἶχαν τὴ δική τους ἑρµηνεία, καὶ µὲ “ἀπόλυτη συναίνεση” ἔλεγαν µόνο δύο λέξεις: «Θεία Δίκη»! Γι’ αὐτοὺς αὐτὸ ἦταν τὸ “αὐτονόητο”. Καί, ὁπωσδήποτε, εἶχαν δίκιο!
Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 168-169

Αὔγουστος-Σεπτέμβριος

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟΤΗΝ GLOBAL CITIZEN FOUNDATION!

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBAL CITIZEN FOUNDATION!
Tς δ. γγελικς Ευθ. Ζώη
Τ οὺς τελευταίους µῆνες ἔχει ἀνοίξει ὁ δηµόσιος διάλογος γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγµατος, τὸ ὁποῖο ἀναθεωρήθηκε τελευταία φορὰ τὸ 2008. Ἡ ἀρχὴ τοῦ δηµοσίου αὐτοῦ διαλόγου ἔγινε τὸν Ἰούνιο ε.ε. ὅταν κυκλοφορήθηκε ὡς ἔνθετο τῆς ἐφηµερίδας «Καθηµερινὴ τῆς Κυριακῆς», ἀλλὰ καὶ ὡς αὐτοτελὴς ἔκδοση ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «Μεταίχµιο» µία πρόταση ριζικῆς ἀναθεώρησης τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος µὲ τὸν φιλόδοξο τίτλο «Ἕνα καινοτόµο Σύνταγµα γιὰ τὴν Ἑλλάδα».
Στὴ συνέχεια, τὴν 25η τοῦ Ἰουλίου ἐ.ἔ., ὁ πρωθυπουργὸς σὲ ὁµιλία του στὴ Βουλὴ προανήγγειλε τὴ δηµιουργία ἑνὸς νέου Συντάγµατος, ποὺ θὰ ὁδηγήσει σὲ µία «νέα ἐποχή, τὴ νέα Μεταπολίτευση» καὶ σὲ µιὰ «νέα Ἑλλάδα», ποὺ σύµφωνα µὲ τὰ λόγια τοῦ πρωθυπουργοῦ θὰ εἶναι «πραγµατικὰ ἐλεύθερη, ἀληθινὰ Δηµοκρατική, µιὰ Ἑλλάδα µἰσότητα καὶ Δικαιοσύνη».
Θὰ πρέπει ἐξ ἀρχῆς νὰ τονίσουµε, ὅτι χορηγὸς τῆς ἔντυπης ἔκδοσης τοῦ «καινοτόµου Συντάγµατος» εἶναι τὸ Global Citizen Foundation (GCF χάριν συντοµίας), ἕναςὀργανισµός, ὅπου διεθνῶς ἀναγνωρισµένοι εἰδικοὶ ἐπιστήµονες –ἰδίως καθηγητὲς σὲ Πανεπιστήµια τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν Ἀµερικῆς– «πραγµατοποιοῦν µελέτες γιὰ τὴν προώθηση τῆς παγκοσµιοποίησης στὴν οἰκονοµία, τὸ ἐµπόριο, τὴν ὑγεία, τὴν παιδεία, τὸν πληθυσµὸ καὶ τὸ περιβάλλον».
Διαβάζουµε στὴν ἐπίσηµη ἰστοσελίδα τοῦ GCF: «Τὸ GCF ἀναλαµβάνει ἔρευνες καὶ ἐκπαιδευτικὰ προγράµµατα σχετικὰ µὲ παγκόσµια οἰκονοµικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήµατα, καθὼς καὶ θέµατα δικαιοσύνης καὶ διεθνοῦς ἐπικοινωνίας, οἱ ὁποῖες (ἔρευνες) αὐξάνουν τὴνεὐηµερίατῶνπολιτῶν τοῦ κόσµου καὶ προωθοῦν τὴν παγκόσµια οἰκονοµικὴ ἀνάπτυξη. Διαδίδει εὐρέως τὰ ἀποτελέσµατα τῶν ἐρευνῶν αὐτῶν µέσῳ ὅλων τῶν µορφῶν ἐπικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων τῶν ἐκδόσεων, τῶν συνεδρίων, τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν κοινωνικῶν δικτύων. Ἐπενδύει σὲ ἑταιρῖες καὶ κάνει δωρεὲς σὲ φιλανθρωπικοὺς ἢ ἄλλους ὀργανισµούς, ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων του».
Ἑποµένως ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ GCF, πὼς χρηµατοδότησε τὸ «καινοτόµο Σύνταγµα γιὰ τὴν Ἑλλάδα», προκειµένου νὰ ἐξυπηρετήσει τὸ στόχο του καὶ στόχο τῆς Ἀµερικῆς: τὴν παγκοσµιοποίηση τῆς οἰκονοµίας, ποὺ συνοδεύεται πάντοτε ἀπὸ παγκοσµιοποίηση τῆς θρησκείας, ἄρα κατάργηση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ προδοσία τῆς Ἀλήθειας.
Ἡ συντακτικὴ ὁµάδα τοῦ «καινοτόµου Συντάγµατος» ἀπαρτίζεται ἀπό τούς:
Νίκο Ἀλιβιζάτο , Καθηγητὴ Συνταγµατικοῦ Δικαίου στὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν
Παναγὴ Βουρλούµη , ὁ ὁποῖος ἔχει διατελέσει στὸ παρελθὸν Πρόεδρος καὶ διευθύνων σύµβουλος τοῦ Ο.Τ.Ε., Ἐπικεφαλῆς στὸν Ὅµιλο τῆς Ἐµπορικῆς Τράπεζας, Πρόεδρος καὶ Δ/νῶν Σύµβουλος τῆς ΑLPHA BANK.
Γιῶργο Γεραπετρίτη , Δικηγόρο καὶ Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ Συνταγµατικοῦ Δικαίου στὴ Νοµικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν
Γιάννη Κτιστάκι , Ἐπίκουρο Καθηγητὴ τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνθρώπινων Δικαιωµάτων στὸ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης καὶ στὸ Πανεπιστήµιο τοῦ Βοσπόρου στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀλλὰ καὶ νοµικὸ σύµβουλο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
Στέφανο Μάνο , πρώην Βουλευτὴ καὶ Ὑπουργὸ
Φίλιππο Σπυρόπουλο , Καθηγητὴ Συνταγµατικοῦ Δικαίου καὶ Δικαίου τῶν Ἀνθρώπινων Δικαιωµάτων στὴ Νοµικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν.
Βεβαίως, τὸ ὅτι τὸ «καινοτόµο Σύνταγµα» χρηµατοδοτεῖται ἀπὸ ἕναν Ὀργανισµὸ ἀµερικανικῶν συµφερόντων ποὺ ἐπιδιώκει τὴν παγκοσµιοποίηση, δὲν σηµαίνει ὅτι καὶ οἱ συγγραφεῖς του ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιδίωξη. Ἔχουν ὅµως εὐθύνη γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι χορηγός τους, ἀλλὰ καὶ πρέπει νὰ µᾶς ἐξηγήσουν γιατί ἕνας τέτοιου εἴδους Ὀργανισµὸς ἐµπιστεύθηκε αὐτοὺς καὶ τὶς ἀπόψεις τους;
Ἔχουν ἐπίσης εὐθύνη γιὰ τὸ ὅτι ἀπερίφραστα εἰσηγοῦνται µιὰ Ἑλλάδα χωρὶς Χριστό! Στὸν πρόλογο τοῦ ἔργου σηµειώνουν: «Οἱ ἐπεµβάσεις µας στὸ χῶρο τῶν δικαιωµάτων εἶναι λίγες, ἀλλά, νοµίζουµε, τολµηρές. Εἰσηγούµεθα τὴν κατάργηση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου, τῆς παραδοσιακῆς διάταξης γιὰ τὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία (ἄρθρο 3 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος) καὶ τῆς ἐπίκλησης στὸ Σύνταγµα τῆς Ἁγίας, Ὁµοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἔτσι ὥστε τὸ Κράτος µας ὄχι µόνο νὰ εἶναι, ἀλλὰ καὶ νὰ φαίνεται ὡς κοσµικὸ κράτος». Ἀπὸ αὐτὴ καὶ µόνο τὴν παρατήρηση φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ὁ κυριότερος στόχος τοῦ φερόµενου ὡς «καινοτόµου Συντάγµατος» εἶναι νὰ ἐξοβελισθεῖ ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπὸ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς δηµόσιας ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδας µας καὶ µάλιστα µὲ τρόπο πανηγυρικό, µέσῳ τοῦ ἴδιου τοῦ Καταστατικοῦ της Χάρτη.
Ὅλα τὰ συνταγµατικὰ κείµενα τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸν ἐπαναστατικὸ «Νόµο τῆς Ἐπιδαύρου» τοῦ 1822 ἕως καὶ τὸ ἰσχῦον Σύνταγµα τοῦ 1975/1986/2001/2008 ξεκινοῦν µὲ ἐπίκληση «τῆς Ἁγίας (καὶ Ὁµοουσίου) καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ὅλα ἐκτὸς ἀπὸ δύο: τὸ καλούµενο «Ἡγεµονικὸ» Σύνταγµα τοῦ 1832, τὸ ὁποῖο ὅµως παρέµεινε ἕνα σχεδίασµα ποὺ ποτὲ δὲν τέθηκε σὲ ἰσχύ, καὶ τὸ Σύνταγµα τοῦ 1925.
Τὸ «Ἡγεµονικὸ Σύνταγµα» –ποὺ ὀνοµάστηκε ἔτσι διότι προέβλεπε κληρονοµικὸ ἀνώτατο ἄρχοντα, τὸν ἡγεµόνα– σχεδιάστηκε σὲ µία ἀπὸ τὶς χειρότερες περιόδους, ποὺ γνώρισε ποτὲ ἡ Ἑλλάδα. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐποχὴ ἀµέσως µετὰ τὸ θάνατο τοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια, στὴ διάρκεια τῆς ὁποίας ἐπικρατοῦσε διχόνοια καὶ ἀναρχία. Τὸ Σύνταγµα τοῦ 1925 ἴσχυσε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας τοῦ Στρατηγοῦ Παγκάλου, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Σεπτέµβρη τοῦ 1925 ἕως τὸ Σεπτέµβρη τοῦ 1926. Ἡ ἀναφορὰ καὶ µόνο στὴν πολιτικὴ κατάσταση τῆς Ἑλλάδας κατὰ τὶς ἱστορικὲς αὐτὲς περιόδους εἶναι ἐνδεικτική τοῦ πόσο …ἐλεύθερη(!) καὶ …δηµοκρατική(!) θὰ εἶναι µία Ἑλλάδα ποὺ δὲν θὰ ἐπικαλεῖται τὸ Θεό!
Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἔχει µὲ τὴν ἐλεύθερη θέλησή του ζήσει ὅλα τὰ χρόνια τῆς νεώτερης ζωῆς του ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μόνο ἕνας δικτάτορας τόλµησε νὰ ἀπαλείψει ἀπὸ ἰσχῦον Σύνταγµα τὴν ἐπίκληση στὸ ὄνοµα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καὶ ἄντεξε στὴν ἐξουσία µόλις ἕνα χρόνο.
Ὅσο γιὰ τὴν κατάργηση τῆς διάταξης ποὺ κατοχυρώνει ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα τὴ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ συντάκτες τοῦ «καινοτόµου Συντάγµατος», τοὐλάχιστον οἱ συνταγµατολόγοι, ὅτι τέτοια διάταξη περιλαµβάνεται σὲ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ συνταγµατικὰ κείµενα –καὶ στὸ «Ἡγεµονικὸ» Σύνταγµα καὶ στὸ Σύνταγµα τοῦ 1925.
Ὁ πρωθυπουργὸς στὴν ὁµιλία του δὲν εἰσηγήθηκε ρητά, οὔτε κατάργηση τῆς ἐπίκλησης τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπὸ τὸ Σύνταγµα, οὔτε κατάργηση τῆς διάταξης ποὺ κατοχυρώνει τὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα. Εἰσηγήθηκε ὡστόσο ρητὴ κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ Κράτους, µὲ διατήρηση γιὰ ἱστορικοὺς καὶ πρακτικοὺς λόγους τῆς ἀναγνώρισης τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς κρατοῦσας θρησκείας.
Ὁ ἰσχυρισµὸς αὐτὸς εἶναι ἀντιφατικὸς καὶ ἑποµένως παράλογος: Ἢ τὸ Κράτος θὰ εἶναι θρησκευτικὰ οὐδέτερο, ἢ θὰ ἀναγνωρίζει ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τὴν Ὀρθοδοξία. Καὶ τὰ δύο µαζὶ δὲ γίνεται. Κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ Κράτους θὰ σηµαίνει ταὐτόχρονα ἀποχριστιανισµὸ τοῦ Κράτους. Αὐτὸ τὸ γνωρίζει καλὰ ὁ κ. Τσίπρας, ἀλλὰ προσπαθεῖ νὰ προκαλέσει σύγχυση στὸ λαὸ καὶ νὰ τὸν ἀποπροσανατολίσει.
Βρίσκει σὲ αὐτὸ σύµµαχό του τὸ «καινοτόµο Σύνταγµα», ὅπου στὸ ἄρθρο 12 παράγραφος 3 ὁρίζεται ὅτι: «Τὸ κράτος εἶναι θρησκευτικὰ οὐδέτερο. Νόµος ρυθµίζει τὶς σχέσεις τοῦ κράτους µὲ τὶς διάφορες θρησκευτικὲς κοινότητες, λαµβάνοντας ὑπ’ ὄψη τὴν ἱστορικὴ παρουσία κάθε µιᾶς στὴ χώρα». Συµφωνεῖ ἐπίσης ὁ πρωθυπουργὸς µὲ τοὺς συντάκτες τοῦ «καινοτόµου Συντάγµατος» σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν κατάργηση τῆς συνταγµατικῆς κατοχύρωσης τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου.
Δὲν εἶναι βέβαια ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἕνα σχεδίασµα συνταγµατικοῦ κειµένου συµβάλλει στὴ διαµόρφωση τοῦ περιεχοµένου τῶν πολιτικῶν προτάσεων γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγµατος. Εἶναι ὅµως ἡ πρώτη φορὰ ποὺ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας ἐπιδιώκει τόσο ἀπροκάλυπτα τὴν ἀποκοπή της ἀπὸ τὸ Χριστό, οὐσιαστικὰ ἀντιγράφοντας ἕνα σχεδίασµα χρηµατοδοτηµένο ἀπὸ ἀµερικανικὸ ὀργανισµό, ἐξυπηρετῶντας ἔτσι τὸ Ἀµερικανικὸ Σχέδιο γιὰ κατάργηση τῆς Θρησκείας καὶ Παγκοσµιοποίηση.
Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐπιδιώκεται ἀπροκάλυπτα ἡ θεσµικὴ ὑποβάθµιση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἡ µετατροπή της σὲ «θρησκευτικὴ κοινότητα», σὲ φιλανθρωπικὸ ὀργανισµὸ γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν ἐµπερίστατων, τὴν ἴδια στιγµὴ ποὺ ἕνας ὀργανισµὸς Ἀµερικανικῶν συµφερόντων χρηµατοδοτεῖ δηµοσίως τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγµατος!
Θὰ πρέπει νὰ µᾶς ξεκαθαρίσει ὁ κ. Τσίπρας: Αὐτὴ τὴν «πραγµατικὰ ἐλεύθερη», «νέα» Ἑλλάδα ὀνειρεύεται καὶ εὐαγγελίζεται; Μία Ἑλλάδα ποῦ θὰ ἀρνηθεῖ τὴ Θρησκεία της, τὴν Ἱστορία της, τὴν ἴδια τὴν Ταυτότητά της, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει τὸν Ἀµερικανικὸ στόχο τῆς παγκοσµιοποίησης;
Ἀπὸ µόνο τὸ γεγονὸς ὅτι εἰσηγεῖται τὴ θρησκευτικὴ οὐδετερότητα τοῦ Κράτους δὲν µποροῦµε νὰ τοῦ προσάψουµε, ὅτι δολίως ὑπηρετεῖ ἀµερικανικὰ συµφέροντα. Ὁ ἴδιος δήλωσε, ὅτι σκοπὸς τῆς Συνταγµατικῆς Ἀναθεώρησης εἶναι ἡ συµβολὴ τοῦ ἀναθεωρηµένου Συντάγµατος στὴν πολιτικὴ καὶ παραγωγικὴ ἀνασυγρότηση τῆς Χώρας καὶ στὴν ἔξοδό της ἀπὸ τὴν οἰκονοµικὴ κρίση (ἡ ὁποία φυσικὰ ἔχει ἐπιδεινωθεῖ µὲ τὸ «τρίτο Μνηµόνιο», ποὺ ὑπέγραψε ὁ ἴδιος ὁ κ. Τσίπρας. Δηλαδὴ «νὰ σὲ κάψω Γιάννη, νὰ σὲ ἀλείψω µέλι!»).
Ἐπίσης, στὸν πρόλογο τοῦ «καινοτόµου Συντάγµατος» ἀναφέρεται ὅτι στόχος του εἶναι νὰ «θέσει τέρµα στὰ κακῶς κείµενα καὶ νὰ διευκολύνει τὴν ἔξοδο τῆς Χώρας ἀπὸ τὴν κρίση καί, πιὸ µακροπρόθεσµα τὴν ἀνάκαµψή της».
Τὸ ζήτηµα ποὺ τίθεται εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἐξ ὁρισµοῦ τὸ Σύνταγµα εἶναι ὁ ὑπέρτατος νόµος ἑνὸς Κράτους. Μὲ αὐτὸ καθορίζεται τὸ Πολίτευµα, ἀπονέµονται ἁρµοδιότητες στὰ κρατικὰ ὄργανα καὶ κατοχυρώνονται τὰ δικαιώµατα τῶν πολιτῶν. Τὸ σύνταγµα περιλαµβάνει ὅλους τους κανόνες ποὺ παραµένουν ἀναλλοίωτοι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς πολιτικὲς καὶ οἰκονοµικὲς συνθῆκες. Τοὺς κανόνες ποὺ οὐσιαστικὰ δηµιουργοῦν τὸ Κοινωνικὸ Κράτος Δικαίου.
Ὁ Καταστατικὸς Χάρτης µίας Χώρας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐξυπηρετεῖ τὴν ὁποιαδήποτε σκοπιµότητα. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ µετατραπεῖ σὲ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση, τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων, τὴν οἰκονοµικὴ ἀποτελεσµατικότητα. Γιατί, ἂν αὐτὸ συµβαίνει, τότε µπορεῖ εὔκολα ὁ καθένας νὰ ἐκµεταλλευτεῖ τὴν ἐν λόγῳ Χώρα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἰδιοτελῶν ἐπιδιώξεών του (π.χ. γιὰ τὴν προώθηση τῆς παγκοσµιοποίησης). Παύει στὴν οὐσία ἡ Χώρα νὰ εἶναι ἐλεύθερη.
Ἐπίσης, µία χώρα –ἢ καὶ ἕνας ἄνθρωπος– ποὺ παύει νὰ ἔχει Κεφαλή της τὸν Χριστὸ χάνει τὸν προσανατολισµό της, χάνει τὴν Ταυτότητά της, χάνει τὸ Πρόσωπό της. Καὶ ἄγεται καὶ φέρεται ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε. Παύει νὰ εἶναι ἐλεύθερη. Αὐτὸ τὸ ἤξεραν οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, γι’ αὐτὸ καὶ πολεµοῦσαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδας τὴν Ἐλευθερία». Γιὰ αὐτὸ τὸ Σύνταγµα τῆς Ἐπιδαύρου» τοῦ 1822 ἐπιγράφεται: «ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ».
Ἑποµένως, γιὰ νὰ γίνει ἡ Ἑλλάδα «ἡ Χώρα τῆς Ἐλευθερίας» (γιὰ νὰ χρησιµοποιήσω µία ἔκφραση τοῦ ἴδιου τοῦ κ. Τσίπρα) δὲν χρειάζεται συνταγµατικὴ ἀναθεώρηση. Οὔτε οἰκονοµικὴ ἀνάπτυξη. Χρειάζεται νὰ ζεῖ ἡ Ἑλλάδα (οὐσιαστικά, ὄχι µόνο στὰ λόγια, ὄχι µόνο γιὰ ἱστορικοὺς λόγους), «Εἰς τὸ ὄνοµα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁµοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος»!
Ἀγγελικὴ Εὐθ. Ζώη
Νοµικὸς
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Αρ. Τεύχους 168-169
Αὔγουστος-Σεπτέμβριος


ΝΑ ΕΓΚΛΗΘΕΙ ΥΠΟ ΤΗΣ Ι.ΣΥΝΟΔΟΥ Ο ΑΡΧΙΜ. ΧΡΙΣΤΟΔ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα ανταπάντηση του π. Βασιλείου Βολουδάκη στις κακοδοξίες του Αρχιμ. Χριστοδ. Ταμπακόπουλου που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος του περιοδικού "ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ" (Ιαν.-Φεβρ. 2016).
Εκφωνήθηκε την Κυριακή 4/9/2016)

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Οι άνθρωποι χρειάζονται Αγιότητα

Λόγοι νουθεσίας από την ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη την Κυριακή 21/8/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ

ΙΕΡΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
 ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ
 Τ ά  ξημερώματα τῆς Κυριακῆς 31 Ἰουλίου 2016, ὁ Κεντρικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν, Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ, πού βρίσκεται μεταξύ Λυκαβηττοῦ καί Ἐξαρχείων, δέχθηκε ἀπό ἐσᾶς ἰσχυροτάτη βομβιστική ἐπίθεση μέ 2 μεγάλες φιάλες ὑγραερίου τύπου Cambing, πλήρεις εὐφλέκτων ὑλικῶν!
Ἐν τῷ μεταξύ, στίς 6 Αὐγούστου, ἀναλάβατε τήν εὐθύνη τῆς βομβιστικῆς ἐπιθέσεως ὡς ὀργάνωση «Χαοτικά Νεφελίμ».

Στήν προκήρυξή σας γράψατε:
«Στίς 27/7 οἱ δυνάµεις καταστολῆς τοῦ κράτους εἰσέβαλαν στίς καταλήψεις Στέγης Μεταναστῶν Ὀρφανοτροφεῖο, στήν Καρόλου Ντήλ (Hurriya) καθώς καί στήν κατάληψη στήν ὁδό Νίκης στήν Θεσσαλονίκη κατόπιν ἐντολῆς τοῦ κλήρου, τοῦ Δήµου καί ἰδιοκτητῶν. Ἡ µία ἐκ τῶν καταλήψεων καταστράφηκε ὁλοσχερῶς προκειµένου νά µήν ἀξιοποιηθεῖ ποτέ ξανά ἀπό ἀνθρώπους πού ἀρνοῦνται τήν ὑπάρχουσα καθεστωτική νόρµα ἡ ὁποία µετουσιώνεται µέσα ἀπό τήν διάχυτη ὑποτέλεια καί θελοδουλεία πού πιβάλλεται τόσο ἀπό τό κράτος ὅσο καί ἀπό τούς ἀγαστούς συνεργάτες τους.
Ἡ ἐκκλησία καί οἱ ἀκόλουθοί της, πιστοί δογµατιστές ἀνθρωπιστικῶν ψευδαισθήσεων, ἐπιχειροῦν νά ἐπιβάλουν µιά κανονικότητα στήν ὁποία ὅσοι φλερτάρουν µέ τήν ἐλευθερία καί τήν καταστροφή τῆς διάχυτης ἐξουσίας δέν ἔχουν καµία θέση. Γιαυτό τό λόγο εἴµαστε πεπεισµένοι πώς οὐδεµία ἀνακωχή µέ τό κράτος, τούς θεσµούς καί τό σύνολο τῶν µηχανισµῶν του µπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ καί οὔτε πρέπει στήν πορεία µας γιά τή διάχυση τῆς ἀναρχίας και τῆς καταστροφῆς τοῦ ὑπάρχοντος. Θε­ω­ροῦµε πώς ἡ ὄξυνση τοῦ πολέµου ἀπέ­ναντι στούς κρατικούς µηχανισµούς θά πρέπει νά είναι ἀναπόσπαστο κοµµά­τι τοῦ ἀναρχικοῦ ἀγῶνα καί ἡ δράση µας δέν θά ἔπρεπε νά εἶναι ἐπακόλουθο τῆς καταστολῆς ἀλλά ἀπόρροια τῶν ἀτοµικῶν µας ἐπιθυµιῶν.
Ἀναλαµβάνουµε τήν εὐθύνη γιά τήν τοποθέτηση ἐµπρηστικοῦ µηχανισµοῦ στήν µονή (σηµ. δική µας: Ἀντί Ναός, γράψατε Μονή!) Ἁγίου Νικολάου στά Ἐξάρχεια ὡς ἐλάχιστη ἀπάντηση στίς ἐκκενώσεις καθώς καί ὡς συνεισφορά στό κάλεσµα γιά ἕναν Μαῦρο Ἰούλη ἀπό τούς συντρόφους τῆς Rigaer 94 στή Γερµανία.
Ἀλληλεγγύη στήν κατάληψη «Biblioteca Kaos» στό Πόρτο Ἀλέγκρε στή Βραζιλία πού ἀπειλεῖται µέ ἐκκένωση.
                                                    Γιά ἕναν Μαῦρο Ἰούλη
                                                        Χαοτικά Νεφελίµ»

Ἀποροῦμε! Γιατί  σεῖς οἱ Ἀντιεξουσιαστές χτυπήσατε τόν Ναόν μας καί, μάλιστα, πρῶτον καί ἀπό τήν εἰσβολή τῆς Θεσσαλονίκης; Ἔχουμε δώσει δείγματα μελῶν τῆς «διάχυτης ἐξουσίας» ἤ ἔχουμε πρωτοστατήσει σέ ἐκκένωση Στέγης Μεταναστῶν; Ἔχει ἐνοχληθεῖ ἀπό τόν Ναό μας τό σχολεῖο πού βρίσκεται δίπλα μας ( στήν ὁδό Ἀραχώβης) καί φιλοξενεῖ 315 μετανάστες ἐδῶ καί 4 μῆνες; Ὄχι, βέβαια! Μπορεῖ ὁποιοσδήποτε ἀμφιβάλλει, νά ρωτήση τούς ὑπευθύνους τῆς Στέγης γιά νά πληροφορηθῆ περί τῆς ἀγαστῆς σχέσεώς μας.
Πότε προκάλεσε ὁ Ναός μας καί πότε χωρίσθηκε ἀπό τά δίκαια συμφέροντα τῶν ἐνοριτῶν του, ἕνας Ναός ἱστορικός, μνημειώδης, πού τόν ἔκτισε, καί πρόσφατα τόν ἀνακαίνισε ἡ ἀγάπη, ἡ εὐλάβεια καί τό ὑστέρημα τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, χωρίς καμμιά Κρατική χρηματοδότηση;
Μέ τό χτύπημά σας στόν Ναό μας πλήξατε ἐσεῖς οἱ Ἀναρχικοί κάποιον ἤ κάποιους πού δυναστεύουν, κοροϊδεύουν καί ἐκμεταλλεύονται τόν λαό; Ζημιώσατε αὐτούς πού ἔχουν μετατρέψει τούς νοικοκυραίους πολίτες τῆς Πατρίδος μας σέ ζητιάνους; Πότε ὡς Ἀντιεξουσιαστές καί Ἀναρχικοί βλάψατε ἤ ζημιώσατε τούς πραγματικούς ὑπευθύνους τῆς Παγκοσμίου ἀλλά καί τῆς ἐγχωρίου ἐκμεταλλεύσεως; Τό νά ζηµιώνης ἀθώους, ἀφρούρητους καί ἀνυπεράσπιστους, δέν εἶναι ἡρωϊκή πράξη. Ἡρωϊσµός εἶναι νά ἀντιµετωπίσης κατά πρόσωπο τήν θωρακισµένη καί φρουρουµένη ἐκµετάλλευση. Νά ἀντιµετωπίσης τήν αἰχµή τοῦ δόρατος, πρωθυπουργούς καί ὑπουργούς καί ὄχι ἐπειδή δέν ἔχεις τά κότσια γιά «νά δείρης τόν γάϊδαρο, νά δέρνης τό σαµάρι»! 
Ἔχω γράψει παλαιότερα καί ἔχω πεῖ σέ ὁµιλία µου, πού εἶναι ἀναρτηµένη στό διαδίκτυο, ὅτι ἄν κάποιος δέν πιστεύει στόν Θεό, τότε ἡ µόνη λογική συνέπεια εἶναι ἡ Ἀναρχία. Γιατί νά ὑπακούση ὁ ἄθεος σέ µιά συγκεκριµένη ἐξουσία, τήν ὁποία ἐπέλεξαν καί ἐξέλεξαν ἄλλοι, ἐνῶ ὁ ἴδιος δέν τήν ἐγκρίνει; Ἄν δέν πιστεύης ὅτι ἡ πραγματική ἐξουσία πηγάζει ἀπό τόν Θεό, ποιός µπορεῖ νά σέ δεσµεύση μέ µιά ἐγκόσµια ἐξουσία, καί, μάλιστα, ἐξουσία αὐθαίρετη, αὐτοθεοποιημένων κυβερνητῶν πού, προφανῶς, ἔχουν κατορθώσει νά τήν ἐγκαταστήσουν καί  τήν στηρίζουν ὅλες οἱ δυνάµεις καί οἱ δυναστεῖες τῶν ἐκµεταλλευτῶν;
Γι’ αὐτό, ἀποροῦµε, πῶς σεῖς οἱ πλησίον μας Ἀναρχικοί δέν ἔχετε καταλάβει ἀκόμη ὅτι τά μέλη τῆς Διοικήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, ἐκ πεποιθήσεως δέν εἶναι ἀκόλουθοι, οὔτε βεβαίως «πιστοί δογματιστές ἀνθρωπιστικῶν ψευδαισθήσεων», οὔτε ἐγκρίνουν καί οὔτε συμμετέχουν «στήν διάχυτη ἐξουσία», ἀλλά ἐνστερνίζονται τήν «ἐξουσία» πού ὁ Χριστός μας ὅρισε ὡς συμπεριφορά τῶν γνησίων μαθητῶν Του, δηλαδή τήν μέ ταπείνωση διακονία τοῦ λαοῦ μέ καθημερινές προσωπικές θυσίες. Γι’ αὐτό μαχόμεθα μέ κάθε τρόπο νά καταστρέψουμε τούς μηχανισμούς τῆς ὑπάρχουσας καταπιεστικῆς καί καθεστωτικῆς ἐξουσίας, κατ’ ἐξοχήν τοῦ πολιτικοῦ χώρου καί ὅσων φορέων ἤ ἀξιωματούχων (κληρικῶν καί λαϊκῶν) συμπλέκονται, διαπλέκονται ἤ καί ἁπλῶς συνεργάζονται μέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ἐ­ξουσί­α.
Καλοῦμε, λοιπόν, ἐσᾶς, ὅσοι ἀπό τούς ἀναρχικούς καί ἀντιεξουσιαστές διαθέτετε ἐ­λεύ­θε­ρη καί ὄχι φανατικά ἐπηρεασμένη σκέψη, ὅσοι  ἔχετε γνώ­ση καί διαθέτετε ἐκφραστικές ἱκανότητες, ὅπως δείχνει ἡ διατύπωση τῆς προκηρύξεώς σας, νά ἔλθετε σέ ἄμεση ἐπικοινωνία καί συνεργασία μαζί μας, ἀκόμη καί νά συμμετέχετε στίς καταμετρήσεις τοῦ παγκαρίου τοῦ Ναοῦ μας, γιά νά διαπιστώσετε μόνοι σας ἐάν ἀνήκουμε στούς ἐξουσιαστές πού καταδικάζετε ἤ ὅτι προσπαθοῦμε νά ζήσουμε, νά ἐφαρμόσουμε, καί νά διδάξουμε τήν «ἐξουσία» τοῦ Χριστοῦ μας, πού, ὅπως προείπαμε, εἶναι Διακονία τοῦ Λαοῦ καί προσωπική καθημερινή θυσία.
Μέ ἀνυπόκριτη ἀγάπη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
π. Βασίλειος Ε. ΒολουδάκηςΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τήν Πρόσκλησή μας αὐτή θά τήν ἀναρτήσουμε καί στήν Πλατεία Ἐξαρχείων, τήν Δευτέρα 29 Αὐγούστου 2016, στίς 7.00 τό ἀπόγευμα.

Η αποτομή της κεφαλής του Τίμιου Προδρόμου

 29 Αυγούστου : η Αγία μας Εκκλησία τιμά την αποτομή της κεφαλής του Τίμιου ΠροδρόμουΣήμερα η Αγία μας Εκκλησία τίμησε την αποτομή της κεφαλής του Αγίου και Τιμίου  Προδρόμου. Τιμάται η μνήμη του αποκεφαλισμού του Προδρόμου από τον Ηρώδη Αντίπα, επειδή ο Άγιος τον έλεγχε δημοσίως για τις σχέσεις του με την Ηρωδιάδα, που ήταν σύζυγος του αδελφού του   (Μαρκ. 6,18 ).

‘‘Στην εορτή αυτή τρώμε άλαδο φαγητό , εκτός αν συμπέση η εορτή ημέρα Σάββατο ή Κυριακή οπότε τρώμε λαδερό φαγητό . Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρχικά η νηστεία της 29της Αυγούστου ήταν αυστηρότερη για τους εν τω κόσμω πιστούς από ότι για τους μοναχούς , οι οποίοι κατέλυαν κατά την εορτή αυτή λαδερό φαγητό, όποια μέρα και αν συνέπιπτε . Αυτό μαρτυρείται και από το αρχαίο Τυπικό του Αγίου Σάββα : «Γίνεται παράκλησις ( = παρηγορία με τα φαγητά της τραπέζης ) τοις Αδελφοίς μεγάλη .Τύρον δε, ή ωό ή ιχθύν ουκ εσθίομεν» . Η μεγαλύτερη αυτή αυστηρότητα στη νηστεία των λαϊκών είναι εύλογη αρκεί να λάβουμε υπ` όψιν ότι ο Τίμιος Πρόδρομος απεκεφαλίσθη υπερασπιζόμενος την συζυγική πίστη και γι` αυτό ανεδείχθη και είναι προστάτης και φύλαξ της κατά Θεόν συζυγίας . Αργότερα υιοθέτησαν και οι μοναχοί την ανέλαιον νηστεία τιμώντας τον θείο Πρόδρομο και ως προστάτη του γάμου κατανοούντες ότι πνευματικά υγιής γάμος βλαστάνει βλαστάνει και τους αξίους μοναχούς.’’ 
( Από το βιβλίο ΝΗΣΤΕΙΟΔΡΌΜΙΟΝ  π. Βασιλείου Βολουδάκη , εκδόσεις ΥΠΑΚΚΟΗ )

Με την ευκαιρία της σημερινής εορτής παρουσιάζουμε  δυο κείμενα που εκφράζουν τις  θέσεις  της Εκκλησίας μας στα θέματα της νηστείας και της συζυγίας . Ένα κεφάλαιο από το βιβλίο Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ με τίτλο ¨Το πρόσωπο του γάμου¨ και στη συνέχεια τα πρώτα κεφάλαια απο το βιβλίο ΝΗΣΤΕΙΟΔΡΟΜΙΟΝ ( Και στα δυο βιβλία συγγραφέας είναι ο πρωτοπρεσβύτερος  π. Βασίλειος Βολουδάκης , ιερέας του Ι.Ν.Αγίου Νικολάου Πευκακίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ).

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥ κ. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΝ

ΔΙΑΨΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥ   κ. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ  ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΝ
 πρόκλητος καί συστηματικός συκοφάντης μου κ. Τελεβάντοςμέ τόν ὁποῖον –ἀφοῦ ἐξήντλησα ὅλα τα πνευματικά μέσα– (τά ὁποῖα ἀπέρριψε, ἐπιμένοντας νά μέ συκοφαντῆ, χωρίς νά προσκομίζη ἀποδείξεις ἀλλά μόνο ἀδέσποτες πληροφορίες ἀνάνδρων κρυπτοπληροφοριοδοτῶν του), πρόκειται νά ἀντιπαρατεθοῦμε, τόν μήνα Σεπτέμβριο, στό Δικαστήριο (ἀφοῦ ἀνεβλήθη ἡ πρώτη δικάσιμος τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου, λόγω τυπικοῦ ἀβλεπτήματος τοῦ Εἰσαγγελέως), συμπλήρωσε 252 ἀναρτήσεις(!), πλήρεις, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, λιβέλλων καί συκοφαντιῶν ἐναντίον μου.
Ἀπό ἐτῶν ἔχω παύσει νά ἀπαντῶ στόν κύριο αὐτόν μέχρι σήμερα, ὅταν, εὑρισκόμενος σέ ἄδεια,πληροφορήθηκα ὅτι ἡ συκοφαντική του ἀπρέπεια προχώρησε σέ τέτοιο βαθμό ὥστε νά μέ θεωρῆ ὑπαίτιο καί ὑποκινητή τῶν κριτικῶν κειμένων τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (τοῦ ὁποίου ἐπιμένει νά μέ παρουσιάζη ὡς ὑπεύθυνον, ἀποκαλῶντας τόν «Βολουδάκειον»(!),  παρά τίς ἐπανειλημμένες διαψεύσεις μου ὅτι εὐθύνομαι μόνο γιά τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα μου), γιά τό πρόσωπο τοῦ σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ μου Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου, ἀναμιγνύοντας, μάλιστα, με τις δικές του φαντασιώσεις, καί ἀπρεπῆ σχόλια και εἰκασίες σχισματικῶν  προσώπων.
Δηλώνω, λοιπόν, κατηγορηματικά γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅτι ἀπό νεαρός διάκονος μέχρι σήμερα, στά 65 μου χρόνια , οὐδέποτε ἔγραψα ἄρθρο ἤ σχόλιο, ἐναντίον τῶν τοποθετήσεων κάποιου προσώπου, κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ, χωρίς νά θέσω σ΄αὐτό τήν ὑπογραφή μου. Θεωρῶ ἄνανδρη τήν ἐπώνυμη κριτική ἀπό ἀνωνύμους ἐπικριτάς. Πολύ δέ περισσότερο αὐτό ἰσχύει γιά πρόσωπα σεβαστά καί οἰκεῖα, ὅπως θέλω νά αἰσθάνομαι τόν ἅγιο Ναυπάκτου, τόν ὁποῖο γνωρίζω ἀπό ἀρχιμανδρίτη, παρ’ ὅτι δέν συναντόμεθα συχνά, λόγω πολλῶν καί δικῶν του καί δικῶν μου ὑποχρεώσεων καί παρά τίς ὅποιες διαφορές μας στήν ποιμαντική διάσταση καί στρατηγική της Ἐκκλησίας, πού εἶναι φυσικό νά ὑπάρχουν.
Περιττεύουν οἱ χαρακτηρισμοί  γιά τόν ἀκατανόμαστον ἑσμόν τῶν δειλῶν ἀνδρεικέλων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού ἀποτελοῦν τό "δημοσιογραφικό" ἐπιτελεῖο τοῦ «κριτοῦ τῆς Οἰκουμένης» κ. Τελεβάντου, οἱ ὁποῖοι προσθέτουν στίς φαντασιώσεις του (μέ τό ἀκόρεστο πάθος τους, τό ‘’γυναικουλίστικο’’ κουτσομπολιό τους καί τόν φθόνο τους γιά κείνους πού δέν τούς μοιάζουν), τίς δικές τους εἰκασίες, καί εἶναι ἡ μόνιμη μάστιγα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου.
Ὅσο γιά τίς ἐπίσημες Ἐκκλησιαστικές Ἀρχές –ἰδίως τῆς Κύπρου καί τῆς Ἀμερικῆς– πού τόν ἀνέχονται νά ὑβρίζη καί νά προπηλακίζη τούς πάντες ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, εἶναι τό κρῖμα πολύ βαρύ!
                                                              π.   Βασίλειος Ε. Βολουδάκης                            16-7-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13ης Ιουλίου 2016

 
Επειδή πληθαίνουν οι σιγοψυθιρισμοί, κυρίως από θρησκευτικά περιβάλλοντα, διαδίδοντες ότι πρόκειται να δημιουργηθεί νέο πολιτικό κόμμα, στο οποίο θα συμμετέχει και ο αγωνιστής δάσκαλος και μέλος της Παρατάξεώς μας κ. Δημήτρης Νατσιός, πληροφορούμε τους ψηφοφόρους, τους φίλους μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενον τα εξής:
 
α) Ο κ. Δημήτρης Νατσιός είναι από ετών μέλος της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και ουδέποτε εκδήλωσε οποιαδήποτε δυσαρέσκεια ή αντίθεση του στην πολιτική της Παρατάξεώς μας ή την επιθυμία του να αποχωρήσει από αυτήν, πράξη ηθικά απαραίτητη, προκειμένου να ενταχθεί ένα μέλος Παρατάξεως σε κάποια άλλη Παράταξη.
 
β) Στον κ. Δημήτρη Νατσιό έχει γίνει από ετών και παραμένει ανοικτή η πρόταση της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», να αναλάβει ως Περιφερειάρχης ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα, παρά την μέχρι σήμερα άρνησή του, διότι, όπως ο ίδιος κατ’ επανάληψη μας δήλωσε «δεν επιθυμεί προς το παρόν να ασχοληθεί με την πολιτική ως υποψήφιος».
 
Συνεπώς, οι διαδίδοντες αυτού του είδους τις ανακρίβειες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί αφ' ενός μεν εκθέτουν εαυτούς, αφ' ετέρου σπιλώνουν την αξιοπιστία τρίτων, όπως ο κ. Δημήτρης Νατσιός.
 
Η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», πιστή στις αρχές και στις αξίες της, δεν επιτρέπει την σπίλωση του ονόματος κανενός από τους αγωνιστές της και στέκεται απέναντι σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι με μικροπρέπειες και συμφεροντολογικές κινήσεις μπορούν να πλήξουν τον ανένδοτο αγώνα της εναντίον του διεφθαρμένου και ξενοκίνητου πολιτικού συστήματος, ΑΓΩΝΑ που ξεκίνησε μόνη από το 2008 όταν οι περισσότεροι Έλληνες ήσαν ανυποψίαστοι για το σημερινό δράμα της Ελλάδος.
 
Η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δεν είναι μόνο η ΠΡΩΤΗ, μετά τον Καποδίστρια, ακραιφνώς Ελληνική Παράταξη, που δεν στηρίζεται σε πολιτικά μοντέλα της Δύσεως, αλλά μόνο στην Πολιτική της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας. Είναι και η ΜΟΝΗ που διατήρησε, χωρίς παλινωδίες, από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα αταλάντευτη την πορεία της, παρά τις παγίδες και τα εμπόδια του πολιτικού συστήματος και του απίστευτου συκοφαντικού πολέμου που δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται, δυστυχώς πάντοτε από θρησκευτικούς κύκλους, όπως εσχάτως με τους ψιθυρισμούς, που προκάλεσαν αυτή μας την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»