Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Οι άνθρωποι χρειάζονται Αγιότητα

Λόγοι νουθεσίας από την ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη την Κυριακή 21/8/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ

ΙΕΡΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ  ΑΘΗΝΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
 ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ
 Τ ά  ξημερώματα τῆς Κυριακῆς 31 Ἰουλίου 2016, ὁ Κεντρικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν, Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ, πού βρίσκεται μεταξύ Λυκαβηττοῦ καί Ἐξαρχείων, δέχθηκε ἀπό ἐσᾶς ἰσχυροτάτη βομβιστική ἐπίθεση μέ 2 μεγάλες φιάλες ὑγραερίου τύπου Cambing, πλήρεις εὐφλέκτων ὑλικῶν!
Ἐν τῷ μεταξύ, στίς 6 Αὐγούστου, ἀναλάβατε τήν εὐθύνη τῆς βομβιστικῆς ἐπιθέσεως ὡς ὀργάνωση «Χαοτικά Νεφελίμ».

Στήν προκήρυξή σας γράψατε:
«Στίς 27/7 οἱ δυνάµεις καταστολῆς τοῦ κράτους εἰσέβαλαν στίς καταλήψεις Στέγης Μεταναστῶν Ὀρφανοτροφεῖο, στήν Καρόλου Ντήλ (Hurriya) καθώς καί στήν κατάληψη στήν ὁδό Νίκης στήν Θεσσαλονίκη κατόπιν ἐντολῆς τοῦ κλήρου, τοῦ Δήµου καί ἰδιοκτητῶν. Ἡ µία ἐκ τῶν καταλήψεων καταστράφηκε ὁλοσχερῶς προκειµένου νά µήν ἀξιοποιηθεῖ ποτέ ξανά ἀπό ἀνθρώπους πού ἀρνοῦνται τήν ὑπάρχουσα καθεστωτική νόρµα ἡ ὁποία µετουσιώνεται µέσα ἀπό τήν διάχυτη ὑποτέλεια καί θελοδουλεία πού πιβάλλεται τόσο ἀπό τό κράτος ὅσο καί ἀπό τούς ἀγαστούς συνεργάτες τους.
Ἡ ἐκκλησία καί οἱ ἀκόλουθοί της, πιστοί δογµατιστές ἀνθρωπιστικῶν ψευδαισθήσεων, ἐπιχειροῦν νά ἐπιβάλουν µιά κανονικότητα στήν ὁποία ὅσοι φλερτάρουν µέ τήν ἐλευθερία καί τήν καταστροφή τῆς διάχυτης ἐξουσίας δέν ἔχουν καµία θέση. Γιαυτό τό λόγο εἴµαστε πεπεισµένοι πώς οὐδεµία ἀνακωχή µέ τό κράτος, τούς θεσµούς καί τό σύνολο τῶν µηχανισµῶν του µπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ καί οὔτε πρέπει στήν πορεία µας γιά τή διάχυση τῆς ἀναρχίας και τῆς καταστροφῆς τοῦ ὑπάρχοντος. Θε­ω­ροῦµε πώς ἡ ὄξυνση τοῦ πολέµου ἀπέ­ναντι στούς κρατικούς µηχανισµούς θά πρέπει νά είναι ἀναπόσπαστο κοµµά­τι τοῦ ἀναρχικοῦ ἀγῶνα καί ἡ δράση µας δέν θά ἔπρεπε νά εἶναι ἐπακόλουθο τῆς καταστολῆς ἀλλά ἀπόρροια τῶν ἀτοµικῶν µας ἐπιθυµιῶν.
Ἀναλαµβάνουµε τήν εὐθύνη γιά τήν τοποθέτηση ἐµπρηστικοῦ µηχανισµοῦ στήν µονή (σηµ. δική µας: Ἀντί Ναός, γράψατε Μονή!) Ἁγίου Νικολάου στά Ἐξάρχεια ὡς ἐλάχιστη ἀπάντηση στίς ἐκκενώσεις καθώς καί ὡς συνεισφορά στό κάλεσµα γιά ἕναν Μαῦρο Ἰούλη ἀπό τούς συντρόφους τῆς Rigaer 94 στή Γερµανία.
Ἀλληλεγγύη στήν κατάληψη «Biblioteca Kaos» στό Πόρτο Ἀλέγκρε στή Βραζιλία πού ἀπειλεῖται µέ ἐκκένωση.
                                                    Γιά ἕναν Μαῦρο Ἰούλη
                                                        Χαοτικά Νεφελίµ»

Ἀποροῦμε! Γιατί  σεῖς οἱ Ἀντιεξουσιαστές χτυπήσατε τόν Ναόν μας καί, μάλιστα, πρῶτον καί ἀπό τήν εἰσβολή τῆς Θεσσαλονίκης; Ἔχουμε δώσει δείγματα μελῶν τῆς «διάχυτης ἐξουσίας» ἤ ἔχουμε πρωτοστατήσει σέ ἐκκένωση Στέγης Μεταναστῶν; Ἔχει ἐνοχληθεῖ ἀπό τόν Ναό μας τό σχολεῖο πού βρίσκεται δίπλα μας ( στήν ὁδό Ἀραχώβης) καί φιλοξενεῖ 315 μετανάστες ἐδῶ καί 4 μῆνες; Ὄχι, βέβαια! Μπορεῖ ὁποιοσδήποτε ἀμφιβάλλει, νά ρωτήση τούς ὑπευθύνους τῆς Στέγης γιά νά πληροφορηθῆ περί τῆς ἀγαστῆς σχέσεώς μας.
Πότε προκάλεσε ὁ Ναός μας καί πότε χωρίσθηκε ἀπό τά δίκαια συμφέροντα τῶν ἐνοριτῶν του, ἕνας Ναός ἱστορικός, μνημειώδης, πού τόν ἔκτισε, καί πρόσφατα τόν ἀνακαίνισε ἡ ἀγάπη, ἡ εὐλάβεια καί τό ὑστέρημα τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, χωρίς καμμιά Κρατική χρηματοδότηση;
Μέ τό χτύπημά σας στόν Ναό μας πλήξατε ἐσεῖς οἱ Ἀναρχικοί κάποιον ἤ κάποιους πού δυναστεύουν, κοροϊδεύουν καί ἐκμεταλλεύονται τόν λαό; Ζημιώσατε αὐτούς πού ἔχουν μετατρέψει τούς νοικοκυραίους πολίτες τῆς Πατρίδος μας σέ ζητιάνους; Πότε ὡς Ἀντιεξουσιαστές καί Ἀναρχικοί βλάψατε ἤ ζημιώσατε τούς πραγματικούς ὑπευθύνους τῆς Παγκοσμίου ἀλλά καί τῆς ἐγχωρίου ἐκμεταλλεύσεως; Τό νά ζηµιώνης ἀθώους, ἀφρούρητους καί ἀνυπεράσπιστους, δέν εἶναι ἡρωϊκή πράξη. Ἡρωϊσµός εἶναι νά ἀντιµετωπίσης κατά πρόσωπο τήν θωρακισµένη καί φρουρουµένη ἐκµετάλλευση. Νά ἀντιµετωπίσης τήν αἰχµή τοῦ δόρατος, πρωθυπουργούς καί ὑπουργούς καί ὄχι ἐπειδή δέν ἔχεις τά κότσια γιά «νά δείρης τόν γάϊδαρο, νά δέρνης τό σαµάρι»! 
Ἔχω γράψει παλαιότερα καί ἔχω πεῖ σέ ὁµιλία µου, πού εἶναι ἀναρτηµένη στό διαδίκτυο, ὅτι ἄν κάποιος δέν πιστεύει στόν Θεό, τότε ἡ µόνη λογική συνέπεια εἶναι ἡ Ἀναρχία. Γιατί νά ὑπακούση ὁ ἄθεος σέ µιά συγκεκριµένη ἐξουσία, τήν ὁποία ἐπέλεξαν καί ἐξέλεξαν ἄλλοι, ἐνῶ ὁ ἴδιος δέν τήν ἐγκρίνει; Ἄν δέν πιστεύης ὅτι ἡ πραγματική ἐξουσία πηγάζει ἀπό τόν Θεό, ποιός µπορεῖ νά σέ δεσµεύση μέ µιά ἐγκόσµια ἐξουσία, καί, μάλιστα, ἐξουσία αὐθαίρετη, αὐτοθεοποιημένων κυβερνητῶν πού, προφανῶς, ἔχουν κατορθώσει νά τήν ἐγκαταστήσουν καί  τήν στηρίζουν ὅλες οἱ δυνάµεις καί οἱ δυναστεῖες τῶν ἐκµεταλλευτῶν;
Γι’ αὐτό, ἀποροῦµε, πῶς σεῖς οἱ πλησίον μας Ἀναρχικοί δέν ἔχετε καταλάβει ἀκόμη ὅτι τά μέλη τῆς Διοικήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, ἐκ πεποιθήσεως δέν εἶναι ἀκόλουθοι, οὔτε βεβαίως «πιστοί δογματιστές ἀνθρωπιστικῶν ψευδαισθήσεων», οὔτε ἐγκρίνουν καί οὔτε συμμετέχουν «στήν διάχυτη ἐξουσία», ἀλλά ἐνστερνίζονται τήν «ἐξουσία» πού ὁ Χριστός μας ὅρισε ὡς συμπεριφορά τῶν γνησίων μαθητῶν Του, δηλαδή τήν μέ ταπείνωση διακονία τοῦ λαοῦ μέ καθημερινές προσωπικές θυσίες. Γι’ αὐτό μαχόμεθα μέ κάθε τρόπο νά καταστρέψουμε τούς μηχανισμούς τῆς ὑπάρχουσας καταπιεστικῆς καί καθεστωτικῆς ἐξουσίας, κατ’ ἐξοχήν τοῦ πολιτικοῦ χώρου καί ὅσων φορέων ἤ ἀξιωματούχων (κληρικῶν καί λαϊκῶν) συμπλέκονται, διαπλέκονται ἤ καί ἁπλῶς συνεργάζονται μέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν ἐ­ξουσί­α.
Καλοῦμε, λοιπόν, ἐσᾶς, ὅσοι ἀπό τούς ἀναρχικούς καί ἀντιεξουσιαστές διαθέτετε ἐ­λεύ­θε­ρη καί ὄχι φανατικά ἐπηρεασμένη σκέψη, ὅσοι  ἔχετε γνώ­ση καί διαθέτετε ἐκφραστικές ἱκανότητες, ὅπως δείχνει ἡ διατύπωση τῆς προκηρύξεώς σας, νά ἔλθετε σέ ἄμεση ἐπικοινωνία καί συνεργασία μαζί μας, ἀκόμη καί νά συμμετέχετε στίς καταμετρήσεις τοῦ παγκαρίου τοῦ Ναοῦ μας, γιά νά διαπιστώσετε μόνοι σας ἐάν ἀνήκουμε στούς ἐξουσιαστές πού καταδικάζετε ἤ ὅτι προσπαθοῦμε νά ζήσουμε, νά ἐφαρμόσουμε, καί νά διδάξουμε τήν «ἐξουσία» τοῦ Χριστοῦ μας, πού, ὅπως προείπαμε, εἶναι Διακονία τοῦ Λαοῦ καί προσωπική καθημερινή θυσία.
Μέ ἀνυπόκριτη ἀγάπη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
π. Βασίλειος Ε. ΒολουδάκηςΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τήν Πρόσκλησή μας αὐτή θά τήν ἀναρτήσουμε καί στήν Πλατεία Ἐξαρχείων, τήν Δευτέρα 29 Αὐγούστου 2016, στίς 7.00 τό ἀπόγευμα.

Η αποτομή της κεφαλής του Τίμιου Προδρόμου

 29 Αυγούστου : η Αγία μας Εκκλησία τιμά την αποτομή της κεφαλής του Τίμιου ΠροδρόμουΣήμερα η Αγία μας Εκκλησία τίμησε την αποτομή της κεφαλής του Αγίου και Τιμίου  Προδρόμου. Τιμάται η μνήμη του αποκεφαλισμού του Προδρόμου από τον Ηρώδη Αντίπα, επειδή ο Άγιος τον έλεγχε δημοσίως για τις σχέσεις του με την Ηρωδιάδα, που ήταν σύζυγος του αδελφού του   (Μαρκ. 6,18 ).

‘‘Στην εορτή αυτή τρώμε άλαδο φαγητό , εκτός αν συμπέση η εορτή ημέρα Σάββατο ή Κυριακή οπότε τρώμε λαδερό φαγητό . Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρχικά η νηστεία της 29της Αυγούστου ήταν αυστηρότερη για τους εν τω κόσμω πιστούς από ότι για τους μοναχούς , οι οποίοι κατέλυαν κατά την εορτή αυτή λαδερό φαγητό, όποια μέρα και αν συνέπιπτε . Αυτό μαρτυρείται και από το αρχαίο Τυπικό του Αγίου Σάββα : «Γίνεται παράκλησις ( = παρηγορία με τα φαγητά της τραπέζης ) τοις Αδελφοίς μεγάλη .Τύρον δε, ή ωό ή ιχθύν ουκ εσθίομεν» . Η μεγαλύτερη αυτή αυστηρότητα στη νηστεία των λαϊκών είναι εύλογη αρκεί να λάβουμε υπ` όψιν ότι ο Τίμιος Πρόδρομος απεκεφαλίσθη υπερασπιζόμενος την συζυγική πίστη και γι` αυτό ανεδείχθη και είναι προστάτης και φύλαξ της κατά Θεόν συζυγίας . Αργότερα υιοθέτησαν και οι μοναχοί την ανέλαιον νηστεία τιμώντας τον θείο Πρόδρομο και ως προστάτη του γάμου κατανοούντες ότι πνευματικά υγιής γάμος βλαστάνει βλαστάνει και τους αξίους μοναχούς.’’ 
( Από το βιβλίο ΝΗΣΤΕΙΟΔΡΌΜΙΟΝ  π. Βασιλείου Βολουδάκη , εκδόσεις ΥΠΑΚΚΟΗ )

Με την ευκαιρία της σημερινής εορτής παρουσιάζουμε  δυο κείμενα που εκφράζουν τις  θέσεις  της Εκκλησίας μας στα θέματα της νηστείας και της συζυγίας . Ένα κεφάλαιο από το βιβλίο Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ με τίτλο ¨Το πρόσωπο του γάμου¨ και στη συνέχεια τα πρώτα κεφάλαια απο το βιβλίο ΝΗΣΤΕΙΟΔΡΟΜΙΟΝ ( Και στα δυο βιβλία συγγραφέας είναι ο πρωτοπρεσβύτερος  π. Βασίλειος Βολουδάκης , ιερέας του Ι.Ν.Αγίου Νικολάου Πευκακίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ).

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥ κ. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΝ

ΔΙΑΨΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥ   κ. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ  ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΝ
 πρόκλητος καί συστηματικός συκοφάντης μου κ. Τελεβάντοςμέ τόν ὁποῖον –ἀφοῦ ἐξήντλησα ὅλα τα πνευματικά μέσα– (τά ὁποῖα ἀπέρριψε, ἐπιμένοντας νά μέ συκοφαντῆ, χωρίς νά προσκομίζη ἀποδείξεις ἀλλά μόνο ἀδέσποτες πληροφορίες ἀνάνδρων κρυπτοπληροφοριοδοτῶν του), πρόκειται νά ἀντιπαρατεθοῦμε, τόν μήνα Σεπτέμβριο, στό Δικαστήριο (ἀφοῦ ἀνεβλήθη ἡ πρώτη δικάσιμος τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου, λόγω τυπικοῦ ἀβλεπτήματος τοῦ Εἰσαγγελέως), συμπλήρωσε 252 ἀναρτήσεις(!), πλήρεις, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, λιβέλλων καί συκοφαντιῶν ἐναντίον μου.
Ἀπό ἐτῶν ἔχω παύσει νά ἀπαντῶ στόν κύριο αὐτόν μέχρι σήμερα, ὅταν, εὑρισκόμενος σέ ἄδεια,πληροφορήθηκα ὅτι ἡ συκοφαντική του ἀπρέπεια προχώρησε σέ τέτοιο βαθμό ὥστε νά μέ θεωρῆ ὑπαίτιο καί ὑποκινητή τῶν κριτικῶν κειμένων τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (τοῦ ὁποίου ἐπιμένει νά μέ παρουσιάζη ὡς ὑπεύθυνον, ἀποκαλῶντας τόν «Βολουδάκειον»(!),  παρά τίς ἐπανειλημμένες διαψεύσεις μου ὅτι εὐθύνομαι μόνο γιά τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα μου), γιά τό πρόσωπο τοῦ σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ μου Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου, ἀναμιγνύοντας, μάλιστα, με τις δικές του φαντασιώσεις, καί ἀπρεπῆ σχόλια και εἰκασίες σχισματικῶν  προσώπων.
Δηλώνω, λοιπόν, κατηγορηματικά γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅτι ἀπό νεαρός διάκονος μέχρι σήμερα, στά 65 μου χρόνια , οὐδέποτε ἔγραψα ἄρθρο ἤ σχόλιο, ἐναντίον τῶν τοποθετήσεων κάποιου προσώπου, κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ, χωρίς νά θέσω σ΄αὐτό τήν ὑπογραφή μου. Θεωρῶ ἄνανδρη τήν ἐπώνυμη κριτική ἀπό ἀνωνύμους ἐπικριτάς. Πολύ δέ περισσότερο αὐτό ἰσχύει γιά πρόσωπα σεβαστά καί οἰκεῖα, ὅπως θέλω νά αἰσθάνομαι τόν ἅγιο Ναυπάκτου, τόν ὁποῖο γνωρίζω ἀπό ἀρχιμανδρίτη, παρ’ ὅτι δέν συναντόμεθα συχνά, λόγω πολλῶν καί δικῶν του καί δικῶν μου ὑποχρεώσεων καί παρά τίς ὅποιες διαφορές μας στήν ποιμαντική διάσταση καί στρατηγική της Ἐκκλησίας, πού εἶναι φυσικό νά ὑπάρχουν.
Περιττεύουν οἱ χαρακτηρισμοί  γιά τόν ἀκατανόμαστον ἑσμόν τῶν δειλῶν ἀνδρεικέλων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού ἀποτελοῦν τό "δημοσιογραφικό" ἐπιτελεῖο τοῦ «κριτοῦ τῆς Οἰκουμένης» κ. Τελεβάντου, οἱ ὁποῖοι προσθέτουν στίς φαντασιώσεις του (μέ τό ἀκόρεστο πάθος τους, τό ‘’γυναικουλίστικο’’ κουτσομπολιό τους καί τόν φθόνο τους γιά κείνους πού δέν τούς μοιάζουν), τίς δικές τους εἰκασίες, καί εἶναι ἡ μόνιμη μάστιγα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου.
Ὅσο γιά τίς ἐπίσημες Ἐκκλησιαστικές Ἀρχές –ἰδίως τῆς Κύπρου καί τῆς Ἀμερικῆς– πού τόν ἀνέχονται νά ὑβρίζη καί νά προπηλακίζη τούς πάντες ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, εἶναι τό κρῖμα πολύ βαρύ!
                                                              π.   Βασίλειος Ε. Βολουδάκης                            16-7-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13ης Ιουλίου 2016

 
Επειδή πληθαίνουν οι σιγοψυθιρισμοί, κυρίως από θρησκευτικά περιβάλλοντα, διαδίδοντες ότι πρόκειται να δημιουργηθεί νέο πολιτικό κόμμα, στο οποίο θα συμμετέχει και ο αγωνιστής δάσκαλος και μέλος της Παρατάξεώς μας κ. Δημήτρης Νατσιός, πληροφορούμε τους ψηφοφόρους, τους φίλους μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενον τα εξής:
 
α) Ο κ. Δημήτρης Νατσιός είναι από ετών μέλος της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και ουδέποτε εκδήλωσε οποιαδήποτε δυσαρέσκεια ή αντίθεση του στην πολιτική της Παρατάξεώς μας ή την επιθυμία του να αποχωρήσει από αυτήν, πράξη ηθικά απαραίτητη, προκειμένου να ενταχθεί ένα μέλος Παρατάξεως σε κάποια άλλη Παράταξη.
 
β) Στον κ. Δημήτρη Νατσιό έχει γίνει από ετών και παραμένει ανοικτή η πρόταση της Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», να αναλάβει ως Περιφερειάρχης ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα, παρά την μέχρι σήμερα άρνησή του, διότι, όπως ο ίδιος κατ’ επανάληψη μας δήλωσε «δεν επιθυμεί προς το παρόν να ασχοληθεί με την πολιτική ως υποψήφιος».
 
Συνεπώς, οι διαδίδοντες αυτού του είδους τις ανακρίβειες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί αφ' ενός μεν εκθέτουν εαυτούς, αφ' ετέρου σπιλώνουν την αξιοπιστία τρίτων, όπως ο κ. Δημήτρης Νατσιός.
 
Η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», πιστή στις αρχές και στις αξίες της, δεν επιτρέπει την σπίλωση του ονόματος κανενός από τους αγωνιστές της και στέκεται απέναντι σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι με μικροπρέπειες και συμφεροντολογικές κινήσεις μπορούν να πλήξουν τον ανένδοτο αγώνα της εναντίον του διεφθαρμένου και ξενοκίνητου πολιτικού συστήματος, ΑΓΩΝΑ που ξεκίνησε μόνη από το 2008 όταν οι περισσότεροι Έλληνες ήσαν ανυποψίαστοι για το σημερινό δράμα της Ελλάδος.
 
Η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δεν είναι μόνο η ΠΡΩΤΗ, μετά τον Καποδίστρια, ακραιφνώς Ελληνική Παράταξη, που δεν στηρίζεται σε πολιτικά μοντέλα της Δύσεως, αλλά μόνο στην Πολιτική της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας. Είναι και η ΜΟΝΗ που διατήρησε, χωρίς παλινωδίες, από της ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα αταλάντευτη την πορεία της, παρά τις παγίδες και τα εμπόδια του πολιτικού συστήματος και του απίστευτου συκοφαντικού πολέμου που δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται, δυστυχώς πάντοτε από θρησκευτικούς κύκλους, όπως εσχάτως με τους ψιθυρισμούς, που προκάλεσαν αυτή μας την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»


Πῶς ὁδηγηθήκαμε στήν διάλυση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας;

 Ἑλληνική οἰκογένεια, πρίν τριάντα-σαράντα χρόνια, ἀποτελοῦσε πρότυπο οἰκογένειας στήν Εὐρώπη ἀλλά καί στόν ὑπόλοιπο κόσµο, καθώς µέσα σέ αὐτήν κάθε ἄνθρωπος µάθαινε νά συνυπάρχει καί νά σχετίζεται µέ ἄλλους καί διαµόρφωνε τίς ἀξίες καί τίς ἀρχές πού θά τόν ἀκολουθοῦσαν σέ ὅλη του τήν ζωή.
Ἡ Ἑλληνική οἰκογένεια δέν περιοριζόταν µόνο στό νά παρέχει στά µέλη της τά πρός τό ζῆν, ἀλλά ἀποτελοῦσε φυτώριο ὑγιῶν ἀνθρώπων, καλύπτοντας ὅλες τίς ἀνάγκες τῶν µελῶν, τῆς ψυχικές καί σωµατικές καί διαµορφώνοντας τόν χαρακτῆρα τοῦ κάθε µέλους της. Δέν περιοριζόταν στούς δεσµούς αἵµατος ἀλλά ἔδινε µεγάλη σηµασία στήν ἀνάπτυξη τῶν πνευµατικῶν δεσµῶν, δηλαδή τῶν οὐσιαστικῶν στοιχείων πού ἑνώνουν τούς ἀνθρώπους. Αὐτοί οἱ δεσµοί εἶναι οἱ ἴδιοι στόχοι, τό κοινό πνεῦµα, ἡ ἴδια νοοτροπία. Αὐτοί οἱ πνευµατικοί δεσµοί ἑξαρτῶνται πρωτίστως ἀπό τήν σχέση τῶν γονέων. Ὅσο πιό οὐσιαστική καί ἁρµονική σχέση ἔχουν οἱ γονεῖς, τόσο πιό ἰσορροπηµένα καί ὑγιῆ θά εἶναι τά παιδιά. Ἡ σχέση τῶν µελῶν µέσα στήν οἰκογένεια ἦταν πάντα ἀπαραίτητη γιά νά ἀποκτήσουν ὅλα τά µέλη της αὐτοπεποίθηση, ἰσορροπία καί νά θωρακισθοῦν µέ τήν αἴσθηση τῆς ἀσφάλειας, πού ὅλοι ἔχουµε ἀνάγκη.

Τό θεμέλιο τῆς Παιδείας εἶναι ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου;

Ὁ Ὑπουργός Παιδείας κ. Φίλης ἔγινε πρόσφατα ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικός ὡς πρός τό ὅραμα πού ἔχει γιά τήν Παιδεία αὐτοῦ τοῦ τόπου. Στήν ἐκπομπή «Καλημέρα Ἑλλάδα» τῆς 11-5-16, μιλῶντας γιά τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν ἐξέλιξη, δήλωσε: «Ἐκεῖ τό σχολεῖο στηρίζεται, στή θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν ἐξέλιξη, τά μαθήματα». Ἐκδηλώνοντας στή συνέχεια μέ ἀποφασιστικότητα τήν πρόθεσή του γιά τήν προστασία τῶν ἑλληνόπουλων ἀπό τούς ἱερωμένους δήλωσε: «Δέν θά μπαίνει ἕνας ἱερωμένος μέσα, γιά νά μᾶς λέει ἄλλα πράγματα, καί μάλιστα χωρίς ἀντίλογο. Αὐτό δέν εἶναι σχολεῖο, αὐτό εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι. Αὐτό δέν εἶναι ἀνοιχτό σχολεῖο, αὐτό πού τό θέλουμε». Καί λίγο παρακάτω μετά ἀπό παρέμβαση τοῦ κ. Παπαδάκη, ὅτι θά μποροῦσε νά δημιουργηθεῖ ἀντιδικία μεταξύ τῶν μαθητῶν καί τοῦ ἱερέα, ὁ ὁποῖος, ἀμφισβητῶντας τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου, κηρύττει τή χριστιανική διδασκαλία: «Γι’ αὐτό δέν πρέπει νά πηγαίνει ὁ ἱερέας ἤ ὁ ἀρχιερέας νά κάνει κήρυγμα στό σχολεῖο. Τά κηρύγματα στήν Ἐκκλησία. Ἔχει μαθήματα τό σχολεῖο. Ἐπί κοινωνικῶν προβλημάτων καμία ἀντίρρηση, νά συμμετέχουν καί παράγοντες ἐκκλησιαστικοί, ὅπως καί ἄλλοι παράγοντες, ἀλλά ὁ ρόλος τοῦ σχολείου εἶναι ἡ μάθηση καί ὄχι τά κηρύγματα. Κηρύγματα στήν Ἐκκλησία»!
Σχετικά μέ τίς δηλώσεις αὐτές τοῦ κ. Ὑπουργοῦ θά ἤθελα νά θέσω τούς ἑξῆς προβληματισμούς:

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ 1928! (π.Βασίλειος Βολουδάκης)

Ἐνεργεῖ ὡς Πατριαρχικό ἡφαίστιο, τό ὁποῖο ἀπειλεῖ καί νά “πετρώση“ πνευματικά ὁλόκληρη τήν Βόρεια Ἑλλάδα καί σταδιακά νά τήν προσαρτήση ἐδαφικά στήν Τουρκία.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η 
ΠΡΑΞΙΣ ΤΟΥ 1928!


Ὁ συντάκτης της, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος ὁ Γ΄, νεωτεριστής, πιστός ὑπηρέτης τῶν Τούρκων καί Μασῶνος, ὡς μαρτυρεῖ ἡ Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος!

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Χαράσσω τίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν, μέ βαθύτατον σεβασμό πρός τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τό ἀγωνισθέν ἐπί πολλούς αἰῶνες ὑπέρ τῶν δικαίων τῆς Πίστεως ἀλλά καί ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος, γιατί στήν ἐλεύθερη καί πνευματική Πατρίδα καλλιεργεῖται ἡ Πίστη.
Προτάσσω τόν σεβασμό μου πρός τό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (τόν ὁποῖον –ἐξ ἄλλου– ἔχω πλειστάκις καταθέσει, ὅπως καί πρός τό ἀξίωμα τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου, τόν ὁποῖο μνημονεύω σέ κάθε Θ. Λειτουργία πού τελῶ), γιά νά γνωρίζουν οἱ καλοπροαίρετοι ὅτι ὅσα γράφω δέν ἔχουν σκοπό νά πλήξουν τόν θεσμό τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά τίς ἐνέργειες τῶν Ὑπευθύνων τοῦ Πατριαρχείου, παλαιοτέρων καί συγχρόνων.
Ἡ διευκρίνησή μου αὐτή γίνεται γιά τούς καλοπροαιρέτους, διότι οἱ κακοπροαίρετοι ἐξακολουθοῦν καί θά ἐξακολουθήσουν νά μέ συκοφαντοῦν ὅτι πλήττω τόν Πατριαρχικό θεσμό ὁσάκις διεκδικῶ –μέ ἀτράνταχτα ἱστορικά ἀλλά καί Θεολογικά ἐπιχειρήματα– τήν ἀπόλυτη Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Αὐτοκεφαλία, ἡ ὁποία στίς μέρες μας δέν εἶναι ἁπλή διοικητική ἀναγκαιότητα, ἀλλά ἀναγκαιότητα Ἐκκλησιολογικῆς προστασίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν “ὀθνεῖαν” καί ἐξευρωπαϊσμένη  Παποπροτεσταντική παραλλαγή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, πού διαμορφώνει καί διοχετεύει στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης τό Πατριαρχικό ἐπιτελεῖο.
Συνεπῶς δέν γράφω γιά διεκδίκηση ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας (ἡ ὁποία, ἐξ ἄλλου, ἐμένα προσωπικά δέν μέ ἀφορᾶ, γιατί οὔτε εἶμαι οὔτε πρόκειται νά γίνω Ἐπίσκοπος), ἀλλά γράφω, γιατί πρόκειται γιά θέμα Πίστεως! Ἐκτός ἐάν κάποιοι θεωροῦν λογικό, ἀπό τήν μιά μεριά νά μάχωνται τούς Οἰκουμενιστές ὡς διαφθορεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ἀπό τήν ἄλλη νά μή θέλουν νά τούς ἀφαιρέσουν ἀντικανονικές διοικητικές ἐξουσίες, ὥστε νά προστατευθοῦν ὅσο τό δυνατόν περισσότερες Χῶρες τῆς Γῆς ἀπό τήν λοιμική Οἰκουμενιστική ἐπιδημία!
Μοῦ  προξενεῖ, ἐπίσης, μεγάλη ἐντύπωση ὅτι οἱ συκοφάντες μου προέρχονται –ὅπως ἰσχυρίζονται– ἀπό τόν χῶρο τῶν  ἀντιοικουμενιστῶν καί, ἐνῶ αὐτοί οἱ ἴδιοι πολύ συχνά, ὄχι μόνο κάνουν κριτική, ἀλλά καί σπιλώνουν καί ὑβρίζουν μέ ἀπρεπῆ, εἰρωνικά καί ἀσεβῆ λόγια καί γελοιογραφίες τίς Οἰκουμενιστικές ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου, χωρίς νά θεωροῦν αὐτό πού κάνουν προσβολή τοῦ θεσμοῦ τοῦ Πατριαρχείου, τήν ὁποιαδήποτε δική μου κριτική γιά τήν ἀντικανονικότητα τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 ἤ τήν διεκδίκηση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποκαλοῦν προσβολή τοῦ Πατριαρχικοῦ θεσμοῦ! Καί ἐπειδή τό πρᾶγμα δέν ἔχει λογική ἐξήγηση, τό ξάστερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι αὐτοί, μέ τό πρόσχημα καί τό προκάλυμμα τοῦ ἀντιοικουμενισμοῦ, ἐξυπηρετοῦν μέ ἀπόλυτη συνέπεια τήν Ἀμερικανοτουρκική συμπαι-γνία γιά τήν κατάτμηση τῆς Πατρίδος μας καί τήν παράδοσή της στήν Οἰκουμενιστική διακυβέρνηση τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Κέντρου, πού εἶναι, δυστυχῶς, τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως!

Πῶς “ἐβασίλευσε” ἡ Πράξη τοῦ 1928;
Γιά τήν κατανόηση τοῦ θέματος, εἶναι, κατ’ ἀρχάς,  ἀναγκαῖο, νά ἐξετάσουμε ἀπό πιό κοντά τήν Πράξη τοῦ 1928, γιά νά διαπιστώσουμε τό πῶς καί τό γιατί αὐτή ἀπέκτησε τόσο κῦρος καί βαρύτητα ὥστε νά ἀπειλῆ, ὄχι μόνο τήν Ἐκκλησιαστική Ἑνότητα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας.
Ἡ ἀρχή ἔγινε μέ τήν Μεταπολίτευση, ὅταν μέ εἰσήγηση πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τοῦ καθηγητοῦ κ. Βλασίου Φειδᾶ –τότε ἀποκλειστικοῦ  ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως– καί τήν σύμπραξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ἡ Πράξη αὐτή κατεγράφη στό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος μαζί μέ τόν Πατριαρχικό Τόμο τοῦ 1850. Μέχρι τότε, ἡ Πράξη τοῦ 1928 ἦταν σάν νά μήν ὑπῆρχε. Καί, ἐνῶ ἡ καταγραφή αὐτή ἔγινε οὐσιαστικά γιά νά ἀλλοιωθῆ τό πνεῦμα τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου, πού δίνει ξεκάθαρη καί Ἀπόλυτη Αὐτοκεφαλία στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔπεισαν τήν τότε Ἱεραρχία νά συγκατατεθῆ, μέ τό “πονηρό” ἐπιχείρημα ὅτι μέ αὐτήν τήν κατοχύρωση θά ἀπετρέπετο στό ἑξῆς ὁποιαδήποτε παραβίαση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κανονικότητος, ὅπως ἔγινε μέ τό Πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου τοῦ 1967, λές καί ἕνα Πραξικόπημα τοῦ μέλλοντος θά τηροῦσε ἐπακριβῶς τίς διατάξεις τοῦ Συντάγματος!
Ἀπό τότε κάποιοι προσπάθησαν καί προσπαθοῦν νά χρησιμο-ποιήσουν ὡς ἐπιχείρημα ὑπέρ τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός ὅτι ὁ Συνοδικός Τόμος καί ἡ Πατριαρχική Πράξη τοῦ 1928 κατοχυρώνονται στό ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. Δέν ἔκαμαν, ὅμως, τόν κόπο νά σκεφθοῦν λίγο περισσότερο πάνω στό ἐπιχείρημα αὐτό καί γι’ αὐτό λησμόνησαν τό σπουδαιότερο. Λησμόνησαν πώς ὁ Συνοδικός Τόμος ρητῶς ὁρίζει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνο ἀναγνωρίζεται Αὐτοκέφαλος ἀλλά καί διοικεῖ «τά τῆς Ἐκκλησίας κατά τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνας ἐλευθέρως καί ἀκωλύτως ἀπό πάσης κοσμικῆς ἐπεμβάσεως»!
Αὐτό σημαίνει πολύ ἁπλά ὅτι, ἀφ’ ἑνός μέν ἡ Πολιτεία δέν ἔχει κανένα ἀπολύτως δικαίωμα νά ἐλέγξη τήν Ἐκκλησία, γιά τό ἐάν  καί κατά πόσον τηρεῖ τόν Πατριαρχικό Τόμο καί τήν Πατριαρχική Πράξη (ἐφ’ ὅσον αὐτό τό ἀπαγορεύει ὁ προστατευόμενος ἀπό τό Σύνταγμα Συνοδικός Τόμος), ἀφ’ ἑτέρου δε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία διά τῆς Συνταγματικῆς κατοχυρώσεως τῶν ἀνωτέρω ἔχει τή δυνατότητα νά ὑποχρεώνη τήν Πολιτεία νά ἐπικυρώνη τίς Ἐκκλησιαστικές ἀποφάσεις της ὥστε νά ἔχουν αὐτές καί νομική ἰσχύ.
Θά ἐπαναλάβουμε αὐτό πού ἔχουμε γράψει καί στό παρελθόν, ὅτι πρέπει κάποτε νά καταλάβουν οἱ πολέμιοι τοῦ Ἑλλαδικοῦ Αὐτοκεφάλου ὅτι τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος κατοχυρώνει Πολιτειακά μόνο τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί μόνον αὐτήν.  Τήν προστατεύει, φέρ’ εἰπεῖν, ἀπό ληστρικές ἐπεμβάσεις τῆς Πολιτείας, ὅπως κατά τό παρελθόν ὁ νόμος Τρίτση ἔπεσε στό κενό, γιατί προσέκρουσε στό «ἀκωλύτως ἀπό πάσης κοσμικῆς ἐπεμ-βάσεως».
Ἐξ ἄλλου, τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καί κάθε Σύνταγμα, ψηφίζεται γιά νά κατοχυρώνη τά δικαιώματα τῶν πολιτῶν τῆς χώρας καί ὄχι τά συμφέροντα τῶν ἀλλοδαπῶν. Πόσο μᾶλλον ὅταν οἱ ἀλλότριες διεκδικήσεις διασποῦν τήν ἁρμονία τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων καί ταράσσουν τήν εἰρήνη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Τό θέμα, λοιπόν, δέν θά τό λύση ἡ Πολιτεία. Δέν ἔχει κανένα δικαίωμα ἀναμίξεως, παρ’ ἐκτός τοῦ νά ὑπενθυμίση στό Φανάρι ὅτι τό Σύνταγμα τῆς χώρας ἀποσκοπεῖ στό νά διατηρῆ τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Χώρας καί νά προστατεύη τά νομικά συμφέροντα καί δικαιώματα τῶν πολιτῶν καί ὑπηκόων της!

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Φίλης: Ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους είναι προγραμματική εξαγγελία


«Το θέμα αυτό υπάρχει ως προγραμματική εξαγγελία της κυβέρνησης», σχολίασε ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, για τις σχέσεις εκκλησίας – κράτους, σε συνέντευξή του.

Ο υπουργός, ερωτώμενος για τον διαχωρισμό εκκλησίας – κράτους, απάντησε: «Το θέμα αυτό υπάρχει ως προγραμματική εξαγγελία της κυβέρνησης. Δεν θα γίνει με τρόπο, ούτε βίαιο, ούτε βιαστικό, ούτε με όρους διχασμού του λαού. Θα γίνει από ένα πλαίσιο συζήτησης,  σεβασμού προς την εκκλησία, προκειμένου οποιαδήποτε λύση  που είναι αναγκαία».

Ευτυχώς όμως υπάρχει ένας άγρυπνος φρουρός για να υπερασπιστεί την ταυτότητα της Ελλάδος ως ορθόδοξο κράτος!    
Για όλους όσους επιθυμούμε  την ορθοδοξία στο τιμόνι της Ελλάδας και αγαπάμε την Ορθόδοξη Πατρίδα μας , υπάρχει η πολιτική επιλογή που αποτελεί ψήφο συνείδησης και μας την προσφέρει η πολιτική παράταξη  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Σας παραθέτουμε 

«Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε»

«Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε»
     (Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον Κεφ. 19, στίχ. 22)
Ο Ιωάννης Η΄ ο Παλαιολόγος
ταξίδεψε στη Δύση για να ζητήσει βοήθεια.
Από  τις τοιχογραφίες του Palazzo Medici.
Ὁ Μάϊος εἶναι ἄρρηκτα συνυφασμένος μὲ τὸ πιὸ δυσάρεστο γεγονὸς στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Βασιλεύουσας στοὺς Ὀθωμανούς.
Γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔχουν γραφτεῖ πολλὰ καὶ ἔχουν εἰπωθεῖ ἀκόμα περισσότερα, ὡστόσο, πάντοτε ἡ ἀνάμνησή της εἶναι μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ αὐτοκριτικὴ καὶ ἐσωτερικὴ ἐμβάθυνση στὰ λάθη μας, εἴτε τὰ προσωπικά, ἢ, σὲ ἐπίπεδο Ἔθνους.
Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ δημοτικὰ τραγούδια, ποὺ περιγράφει πολὺ ζωντανὰ τὴν ἀποφράδα ἐκείνη ἡμέρα εἶναι καὶ τὸ λεγόμενο, σύμφωνα μὲ τὴν καταγραφὴ τοῦ ἀειμνήστου Σίμωνος Καρᾶ, “Σταυρωτὸ τοῦ Πάσχα” ἀπὸ τὸ Νεοχώριο τῆς Χαλκιδικῆς.
Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆ, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια
σημαίνει κι ἡ Ἁγιὰ Σοφιά, τὸ μέγα Μοναστήρι,
Μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξηνταδυὸ καμπάνες.
Κάθε καμπάνα καὶ Παπᾶς, κάθε Παπᾶς καὶ Διᾶκος.

Ψάλλει ζερβὰ ὁ Βασιλιάς, δεξιὰ ὁ Πατριάρχης
κι ἀπ’ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειῶνταν οἱ κολῶνες
Νὰ μποῦνε στὸ Χερουβικὸ καὶ νά ’βγει ὁ Βασιλέας,
φωνὴ τοῦ ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ’ Ἀρχαγγέλου στόμα:

Πάψατε τὸ Χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τὰ ἅγια,
Παπάδες πάρτε τὰ ἱερὰ κι ἐσεῖς κεριὰ σβηστεῖτε,
γιατί εἶναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει.

Μον’ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιὰ νὰ ‘ρθοῦν τρία καράβια
τὸ ‘νὰ νὰ πάρει τὸ Σταυρὸ καὶ τ’ ἄλλο τὸ Βαγγέλιο,
τὸ τρίτο τὸ καλύτερο τὴν ἅγια Τράπεζά μας,
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν.

Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες.
Σώπασε κυρὰ Δέσποινα καὶ μὴν πολυδακρύζεις
πάλι μὲ χρόνους μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θἆναι!...
Σίγουρα τὰ συναισθήματα, ποὺ προξενεῖ τὸ ἄκουσμά του, εἶναι ἀνάμεικτα, ἀφοῦ περιέχουν ἕνα μεῖγμα ἀναπόλησης, μελαγχολίας, λύπης, ἐλπίδος καί, ἐνδεχομένως, πολλῶν ἄλλων.
Ἔχει σημασία νὰ προσέξουμε δύο σημεῖα τοῦ τραγουδιοῦ καὶ πρωτίστως τὴν φράση: