( του κ. Χρίστου Τσικούρα , Θεολόγου , για την πολιτική παράταξη "ΚΟΙΝΩΝΊΑ" )
Η ελευθερία είναι ο κατά Θεόν τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου. Είμαστε φτιαγμένοι από τον Δημιουργό του κόσμου να υπάρχουμε ελεύθεροι. Είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του απολύτως ελεύθερου όντος. Έχουμε την ασύλληπτη δυνατότητα της μετοχής στην ελευθερία Του ίδιου Του Θεού, δια της Θεώσεως που πραγματοποιήθηκε στον θεάνθρωπο Χριστό.
Αυτά είναι αλήθειες της παράδοσής μας και αποτυπώθηκαν στην Καινή Διαθήκη. «Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.» (Ματθ. Ε΄48). «Οὐκ ἔστι γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν, ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε» ( Ιωαν. Ι΄34).
Αντί όμως της μετοχής στην ελευθερία του Θεού διαλέξαμε, δια του αυτεξουσίου, την υποδούλωση στην αμαρτία, την φθορά, τα πάθη και τον θάνατο. Αυτή η επιλογή έγινε από τον Αδάμ πάλαι ποτέ, αλλά δεν έπαψε να γίνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, από πλήθος απογόνων. Μόνη διέξοδος η αποδοχή του ζωοποιού δώρου της μετανοίας.
Ο Θεός θέλει να μάθουμε την αλήθεια και να ελευθερωθούμε «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ιωάν. Η΄32) Θέλει να γνωρίσουμε ότι νίκησε τον Θάνατο «καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας.» (Εβρ. Β΄15).
Ο αρχαίος όμως όφις, «ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην» (Αποκ. ΙΒ΄9). Συνεχώς μας εξαπατά. Συνεχώς διαστρέφει τα πράγματα με το ψέμα για να μας οδηγήσει στην καταστροφή.