Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

π. Βασίλειος Βολουδάκης : απάντηση σε επικριτές του αποσπάσματος προσφάτου ομιλίας του για το αν η αποτείχιση είναι ορθόδοξη λύση

Ἐπειδὴ κάποιοι, πού αὐτοαποκαλοῦνται ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ἐπέκριναν τὸ ἀπόσπασμα προσφάτου ὁμιλίας μου (πού ἀναρτήθηκε στὸ διαδίκτυο, μὲ τίτλο: ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΥΣΗ;»), ἰσχυριζόμενοι ὅτι τὰ λεγόμενά μου ἀντιβαίνουν στοὺς Ι. Κανόνας καὶ ἰδίως στὸν ΙΕ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας, καταθέτω τὰ ἑξῆς:
1. Αὐτὰ ποὺ ἀκούγονται στὸ ἀναρτηθὲν ἠχητικό της ὁμιλίας μου, εἶναι ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα. Ἐλέχθησαν κατόπιν ἐρωτήματος πού μου ἐτέθη ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο καί, βεβαίως, δὲν μειώνουν οὔτε κατ’ ἐλάχιστον τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἐκτίμησή μου πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς ἀδελφούς μας, ποὺ ἐπέλεξαν νὰ ὀνομάζονται ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ἀλλὰ σημαὶνουν μόνο το ὅτι διαφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὴν ἑρμηνεία καὶ μὲ τὴν πρακτικὴ ποὺ συνοδεύει τὴν ἐπιλογὴ τους αὐτήν.
   2. Ὁ ὅρος ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ εἶναι ἄγνωστος ὡς ἐκκλησιαστικὴ πρακτική. Ἡ φράση «…οἱ ἑαυτούς της πρὸς τὸν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες…» χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν ΙΕ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου γιὰ νὰ ἐξηγήση ὅτι ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου ἐπισκόπου εἶναι θεμιτὴ προστασία τῶν κληρικῶν ἔναντι τοῦ «γυμνῆ τῆ κεφαλῆ κηρύσσοντος αἵρεσιν» ἐπισκόπου καὶ ὄχι ὡς ὑποδηλωτικὸς συγκεκριμένης πρακτικῆς, ποὺ ὑπαγορεύει ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ νὰ ἐφαρμοσθῆ ὑποχρεωτικά, ὡς ἔνδειξη γνησίου Ὀρθοδόξου φρονήματος! Ἡ μετοχή «ἀποτειχίζοντες»(=προστατεύοντες), στὴ συγκεκριμένη χρήση της ἔχει νόημα λόγω τῶν συμφραζομένων της ἀλλὰ δὲν προσφέρεται γιὰ τὴ μετατροπή της σὲ οὐσιαστικὸ =ἀπο-τείχιση, μὲ σκοπὸ νὰ δηλώση μιὰ ἐκκλησιαστικὴ πρακτική, δεδομένου ὅτι χωρὶς ἄλλο προσδιοριστικὸ δὲν σημαίνει ἀπολύτως τίποτα, οὔτε εἶναι καταγεγραμμένη σὲ κάποιο λεξικό.
Νὰ σημειωθῆ ὅτι ὁ Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ σὲ Κληρικοὺς καὶ ὄχι σὲ λαϊκούς, ἐφ’ ὅσον οἱ λαϊκοὶ δὲν ἔχουν ἐξουσία οὔτε νὰ μνημονεύουν τοῦ Ἐπισκόπου της Ἐπαρχίας τους, οὔτε νὰ παύουν τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ. Αὐτὸ δὲν εἶναι λεπτομέρεια ἀλλὰ τὸ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ, δεδομένου ὅτι οἱ μέχρι σήμερα φανερὰ ‘’ἀποτειχισμένοι’’ εἶναι ὅλοι λαϊκοί, πλὴν ἑνὸς καθηρημένου κληρικοῦ! Νὰ σημειωθῆ, ἐπίσης, ὅτι οἱ Ι. Μονὲς τοῦ Ἄγ. Ὅρους, ποὺ ἐπέλεξαν τὸ 1969 νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνον τοῦ αἱρετικὰ φρονοῦντος Πατριάρχου Ἀθηναγόρου δὲν χρησιμοποί-ησαν ποτὲ τὸν ὄρο ‘’ἀποτείχιση’’ ἀλλὰ μόνο τὴ φράση: «Διακοπή μνημονεύσεως τοῦ Πατριαρχικοῦ ὀνόματος».
3. Ἐπὶ τῆς οὐσίας τοῦ θέματος δὲν ἐπιθυμῶ νὰ προσθέσω δικά μου λόγια ἀλλὰ θὰ παραθέσω τὰ λόγια τοῦ μακαριστοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας Πατρὸς Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἀφοῦ αὐτὸν ἐπεστράτευσαν γιὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι σφάλλομαι.
Θὰ παραθέσω ἐλάχιστα, ἀλλὰ ἀπολύτως ἀποδεικτικὰ ἀποσπάσματα, ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ «ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ», τὰ ὁποῖα ἀπολύτως ἀσπάζομαι «ὡς λόγον Θεοῦ»:
keimeno pepifaniou
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης


agnikolaos.gr

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης Η ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝΚατὰ τὸν προγραμματισμὸ τοῦ ἐφετινοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ποὺ ἄρχισε τὴν προηγούμενη Κυριακή (1η Σεπτεμβρίου), τὰ κηρύγματα στὸν ναὸ θὰ ἑρμηνεύουν καὶ θὰ ἀναλύουν τὶς εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν Κυριακῶν. Αὐτὸ τὸ κάναμε καὶ σὲ προηγούμενα ἔτη μὲ ἕνα ἐπαναλαμβανόμενο κύκλο: α) Εὐαγγελι­κὲς περικοπές, β) ἀποστολικὲς περικοπές, γ) βίοι ἑορταζομένων τὶς Κυριακὲς Ἁγίων καὶ δ) θέματα θεολογικὰ καὶ ἠθικὰ ἀπὸ τὰ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα. Θὰ ξαναρχίσουμε, λοιπόν, πάλιν αὐτὸν τὸν κύκλο μὲ τὶς εὐαγγελικὲς περικοπές.
Σήμερα ὅμως ποὺ ἑορτάζουμε τὸ Γενέθλιο, τὴν Γέννηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, θὰ κάνουμε ἐξαίρεση, καὶ δὲν θὰ ἀναλύσουμε τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3, 13-17), ἀλλὰ τὸ θέμα τῆς Ὁμιλίας θὰ ἀναφέρε­ται στὴν Παναγία καὶ σὲ σύγχρονες πτυχὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Παναγία. Ἄλλωστε καὶ ἡ Ἐκκλησία, τιμώντας καὶ μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἄλλαξε σήμερα τὴν συνήθη κυριακάτικη ἀκο­λουθία καί, ὅπως θὰ προσέξατε, στὸν ὄρθρο δὲν διαβάστηκε ἑωθινὸ ἀναστάσιμο εὐαγγέλιο, ἀλλὰ τὸ γνωστὸ θεομητορικὸ εὐαγγέλιο τῆς ἐπίσκεψης τῆς Παναγίας στὴν συγγενῆ της Ἐλισάβετ, ὅπου ἡ ἴδια ἡ Παναγία εἶπε τὴν θεόπνευστη γνωστὴ θ´ ὠδή «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμα μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι μου».
Σ᾽ αὐτὸν λοιπὸν τὸν ἐξαίρετο ὕμνο, ποὺ ἡ ἴδια ἡ Παναγία συνέθεσε καὶ τοῦ ὁ­ποίου ἡ ἀξία εἶναι τόση ὥστε νὰ ξεπερνᾶ ὅλους τοὺς ἄλλους ὕμνους καὶ νὰ καθι­στᾶ καὶ τὴν Θεοτόκο ποιήτρια, προφητεύει ὅτι ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι θὰ γεννήσει τὸν Θεό, τὸν Θεάνθρωπο Χριστό, ὅπως τῆς ἀνήγγειλε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ κατὰ τὸν Εὐαγγελισμό, θὰ Τὴν ἐγκωμιάζουν καὶ θὰ Τὴν μακαρίζουν ὅλες οἱ μετέπειτα γε­νεές: «Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἱ γενεαί»[1].


1. Τὸ μόνο καινούργιο στὴν Ἱστορία εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν Θεοτόκο. Ψευδεπίγραφη καὶ ἐπικίνδυνη ἡ «Νέα Ἐποχή» τῶν Μασόνων.

Πρώην Mουσουλμάνος αποκαλύπτει όλη την AΛΗΘΕΙΑ για την ISIS και το Ισλάμ

Ένα μήνυμα προς το Αμερικανό πρόεδρο Barack Obama για την ισλαμική οργάνωση ISIS αλλά και το Ισλάμ γενικότερα απεύθυνε ένας πρώην μουσουλμάνος γνωστός με το όνομα Brother Rachid.

Ο Rachid απευθυνόμενος προς τον Αμερικανό πρόεδρο του και σχολιάζοντας τη φράση του Obama πως η ISIS δεν αντιπροσωπεύει καμία θρησκεία του απαντά:
«Είμαι πρώην μουσουλμάνος. Ο πατέρας μου είναι ιμάμης και έχω περάσει περισσότερα από 20 χρόνια μελετώντας το Ισλάμ. (…) Μπορώ να σας πως με απόλυτη βεβαιότητα πως η ISIS μίλα για το Ισλάμ και το αντιπροσωπεύει. Επιτρέψτε μου να σας διορθώσω κύριε Πρόεδρε. Η ISIS είναι ένας οργανισμός. Ακόμη και το όνομά της αναφέρεται στον όρο ισλαμικό κράτος.
Μόνο και μόνο από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε πως η ISIS είναι ένα ισλαμικό κίνημα. Ο ηγέτης της οργάνωσης ο Abu Bakr al-Baghdadi έχει Phd στις ισλαμικές σπυδές. Αμφιβάλω εάν ξέρετε εσείς περισσότερα για το Ισλάμ από ότι αυτός. Ήταν κήρυκας και θρησκευτικός ηγέτης σε ένα από τα τοπικά τζαμιά στην Βαγδάτη. Όλα τα μέλη της ISIS είναι αποκλειστικά και μόνο μουσουλμάνοι.
Κανένας δεν είναι από καμιά άλλη θρησκεία. Έρχονται από πολλές και διαφορετικές χώρες και έχουν ένα παρανομαστή: Το Ισλάμ.
Ακολουθούν την διδασκαλία του προφήτη Μωάμεθ με κάθε λεπτομέρεια. Ακόμη και αφήνοντας τα γένια τους ξυρίζοντας τα μουστάκια τους ακόμη και στον τρόπο που ντύνονται.
Οι ακόλουθοι της οργάνωσης έχουν εντολές μέσα από το Hadith (ηισλαμική παράδοση που παραδίδει τα λόγια και τις πράξεις του προφήτη Μωάμεθ) να διαφοροποιούνται από τους απίστους φορώντας τα ρολόγια τους στο δεξί χέρι αντί στο αριστερό.
Επιβάλουν τη Σαρία σε κάθε τμήμα της γης που καταλαμβάνουν. Προσεύχονται 5 φορές την ημέρα, και καλούν για την δημιουργία του Χαλιφάτου που είναι κεντρικό κομμάτι της διδασκαλίας του σουνιτικού ισλάμ και είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για την θρησκεία τους.
Ακολουθούν τα βήματα και τη διδασκαλία του προφήτη Μωάμεθ κατά γράμμα. (…)
Νομίζετε ότι η ISIS δεν αντιπροωπεύει το Ισλάμ επειδή έχουν αποκεφαλίσει δύο Αμερικανούς και κάποιοι τους αποκαλούν απίστους. Με τον ίδιο τρόπο ο προφήτης Μωάμεθ αποκεφάλισε μεταξύ 600 και 900 άνδρες οι οποίοι ανήκαν σε εβραϊκή φυλή.
Στην πραγματικότητα ο αποκεφαλισμός αναφέρεται με σαφήνεια μέσα στο Κοράνι (στίχοι 47:4). Ειρωνικά ο το σπαθί αυτό αναφέρεται ως το σπαθί του Μωάμεθ.
Η εκτέλεση μάλιστα των αιχμαλώτων αναφέρεται ρητά επίσης στο Κοράνι (στίχοι 8:67). και είναι ανάμεσα σε αυτά που είπε ο Αλλάχ στον Μωάμεθ αλλά και σε όλους τους μουσουλμάνους.
Σε αυτό λέει δεν είναι για ένα προφήτη να έχει αιχμαλώτους πολέμου
Τρείς από τις γυναίκες του Μωάμεθ και ήταν κορίτσια εβραϊκής καταγωγής τα οποία είχε απαγάγει όπως ακριβώς κάνει η ISIS σήμερα.
Κύριε Πρόεδρε μεγάλωσα στο Μαρόκο που θεωρείται ως μια μετριοπαθής χώρας παρόλα αυτά έμαθα από μικρή ηλικία να μισώ τους εχθρούς του Αλλάχ. Ειδικότερα τους Χριστιανούς και τους Εβραίους. Αυτές οι δύο κατηγορίες αντιπροσωπεύονται σήμερα από το Ισράήλ και τις ΗΠΑ. Ειδικότερα τις ΗΠΑ το μεγάλο σατανά.
Προσευχόμουν 5 φορές την ημέρα επαναλαμβάνοντας το πρώτο κεφάλαιο του Κορανίου
Είχαμε υποστεί πλύση εγκεφάλου να σας μισούμε όλους εσάς στα κρυφά κείμενά μας, στις προσευχές μας στις συγκεντρώσεις μας κάθε Παρασκευή, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα».

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΙΣΤΗ-ΑΓΑΠΗ- ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗ ( π. Βασίλειος Βολουδάκης)


Απόσπασμα από ομιλία του π. Βασιλείου  Βολουδάκη την Κυριακή 24.8.2014 για την πίστη, την αγάπη και τα θαύματα.

Οι ομιλίες γίνονται κάθε Κυριακή από τις 12.00- 13.30 μμ, στην αίθουσα της πνευματικής εστίας "ΥΠΑΚΟΗ" Μαυρομιχάλη 96, στην Αθήνα.

Γιατί καρατομούν εν ονόματι του Αλλάχ;

 Του Χρήστου Ιακώβου
Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών
Οι μαγνητοσκοπημένες εικόνες μασκοφόρων ισλαμιστών τρομοκρατών, οι οποίοι ίστανται όπισθεν δυτικών ομήρων δημοσιογράφων ή στρατιωτών αιχμάλωτων, όντας έτοιμοι να τους καρατομήσουν τελετουργικώς και εξανιστάμενοι με ένα αντιδυτικό πολιτικοθρησκευτικό κήρυγμα, έγιναν συχνό αντικείμενο προς διεθνή διαδικτυακή και τηλεοπτική κατανάλωση.
Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία παρατηρείται το φαινόμενο αυτό. Είναι μία πρακτική, η οποία συναντάται συχνά από τα αρχαία χρόνια. Στην αρχαία Ρώμη, για παράδειγμα, συνήθιζαν να αποκεφαλίζουν τους Ρωμαίους πολίτες, αφού η πρακτική θεωρείτο πιο ανώδυνη, λόγω της ταχύτητας με την οποία επέρχεται ο θάνατος, σε αντίθεση με τους μη-Ρωμαίους πολίτες, τους οποίους θανάτωναν διά της σταυρώσεως. Γνωστή στην ευρωπαϊκή ιστορία παραμένει η περίπτωση κατά τα πρώτα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, όταν η «πολιτική της λαιμητόμου» άσκησε σε τέτοιο βαθμό την ψυχολογική βία προς τους αντιπάλους που γέννησε ένα από τους πιο πολυσυζητημένους όρους της νεώτερης ιστορίας, αυτόν της τρομοκρατίας. Ωσαύτως στον εικοστό αιώνα, χρησιμοποιήθηκε η πρακτική αυτή από τους Ιάπωνες κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι αποκεφάλιζαν αιχμαλώτους πολέμου κατά τις επιχειρήσεις στον Ειρηνικό. 

Πρωτο.Βασιλείου Ε.Βολουδάκη,Ο ΓΑΜΟΣ-Κατάργηση των φύλων-Κατάδυση στην ψυχοπαθολογία των δύο φύλων,Εκδόσεις Θυηπόλος,Αθήνα 2010,σελ.80

 Βιβλιοκρισία του Παναγιώτη ΝούνηΟι εκδόσεις Θυηπόλος μας έχουν εκπλήξει με αυτό το εξαιρετικό ψυχογραφικό εγχειρίδιο!Ο αξιόλογος ποιμένας π.Βασίλειος Βολουδάκης με την ποιμαντική εμπειρία του μας περιγράφει με δογματική ακρίβεια την ψυχοπαθολογία των δύο φύλων!

Θεωρώ,ότι αυτό το βιβλιαράκι των 80 σελίδων θα πρέπει να μπει ως σύγγραμμα στις Θεολογικές και Εκκλησιαστικές Σχολές της χώρας μας(και όχι μόνον…),όπως επίσης και εις τις Ψυχιατρικές και Ψυχολογικές αντίστοιχες σχολές!

Στις Θεολογικές σχολές,χρόνια τώρα διδασκόμαστε την κατεξοχήν Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία και ποιμαντική θεραπευτική δια των Πατερικών Συγγραμμάτων και μαθημάτων μας από παραδοσιακούς καλούς καθηγητές μας(όσοι απέμειναν φυσικά…)!

Γιατί άραγε η Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ στο τμήμα της Κοινωνικής Θεολογίας(όπου υπήρξα φοιτητής) δεν διαθέτει ένα εξάμηνο Ποιμαντικής Ψυχολογίας ενώ διαθέτει τέσσερα(4!) εξάμηνα Κοινωνιολογίας(μπαρουφολογίας δλδ.);

Τι καλύτερο έχουμε να μάθουμε δηλαδή από την Κοινωνιολογία που δεν το διαθέτουν τα συγγράμματα των αγίων Πατέρων μας σύγχρονων και παλαιών;

Δέκα εξαιρετικά κεφάλαια μας χαρίζει ο π.Βασίλειος δια να τολμήσουμεν μίαν Θεανθρωποκεντρική βαθυτάτη κατάδυση στην   ψυχοσύνθεση των δύο φύλων!Γράφει σε κάποιο σημείο ο συγγραφέας «Κάθε σοβαρός άνθρωπος συζητητής του θέματος αυτού πρέπει να συνειδητοποιήση ότι η ψυχή είναι εκείνη που κινητοποιεί και δραστηριοποιεί τις εγκεφαλικές και νευρολογικές λειτουργίες του ανθρώπου και όχι το αντίστροφο»(!!!).Μερικά από τα πολύ σπουδαία θέματα που πραγματεύεται ο π.Βασίλειος είναι:

1)Ο πόλεμος των δύο φύλων

2)Η πτώση των πρωτοπλάστων χώρισε την ανθρωπότητα σε δύο φύλα.

3)Η θεραπευτική του Θεού στα δύο φύλα.

4)Το ψυχογράφημα του Αδάμ και της Εύας.

5) Οδηγίες-«κλειδιά» για την ανδρική και τη γυναικεία ψυχολογία.

6)Το κοιμισμένο συναίσθημα των ανδρών.

7)Δεν είναι τυχαίο το φύλο του κάθε ανθρώπου.

Το τελευταίο ειδικά αυτό κεφάλαιο μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση όταν αναφέρει ο π.Β.:«[…] θα πρέπει να βγεί από το λήθαργο τού φύλου του αγαπώντος την γυναίκα του,ώστε με αυτόν τον τρόπο να αφυπνίση τον κοιμισμένο συναισθηματικό του κόσμο!Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει αφυπνίζω το ναρκωμένο από τον εγωϊστικό «αυτισμό» συναίσθημά  μου και ενεργώ την αγάπη.[…]».

Απορώ και προβληματίζομαι:Έχω βγεί από το λήθαργο του φύλου μου η ακόμα τυρβάζω περι πολλών άλλων ανούσιων θεμάτων;

Άραγε, αφύπνισα τον συναισθηματικό μου κόσμο ως άνθρωπος ή παραμένω «αυτιστικός» στρουθοκάμηλος;

Αγαπώ τον εαυτό μου ή αγαπώ το Εγώ και το θέλημά Μου; Έχω ενεργοποιήση την αγάπη μέσα στον γάμο μου η αναμένω την Δευτέρα Παρουσία για να το πράξω;


Ευχαριστώ και ευγνωμονώ εκ βάθους καρδίας το πρόσωπο που έκανε τον κόπο να μου το αποστείλει! Αξίζει όλοι μας να το μελετήσουμε και όχι απλά να το διαβάσουμε!!!

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΊΝΑΙ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΛΥΣΗ ; (του π. Βασιλείου Βολουδάκη)

Απόσπασμα από ομιλία του π. Βασιλείου  Βολουδάκη την Κυριακή 24.8.2014
Οι ομιλίες γίνονται κάθε Κυριακή από τις 12.00- 13.30 μμ, στην αίθουσα της πνευματικής εστίας "ΥΠΑΚΟΗ" Μαυρομιχάλη 96, στην Αθήνα.

«Εσείς οι Χριστιανοί το μόνο που χρειάζεστε είναι αποκεφαλισμός»
Δήλωσε Βρετανίδα, μάνα- που γέννησε και  εγκατέλειψε τα δυο παιδιά της, αφού βαπτίστηκε μουσουλμάνα και ακολούθησε τον Χουσεΐν, πρώην Άγγλος υπήκοος, στη Συρία για να συστρατευθούν με τα ισλαμικά δολοφονικά λεφούσια του ΙΚΙΛ!


Κάποτε τραγουδίστρια σε κοριτσιστικό ροκ συγκρότημα, αφότου παντρεύτηκε τον Junaid Hussain, έχοντας ασπαστεί το ισλάμ φυσικά πρωτύτερα, και ζώντας αποκλειστικά από κυβερνητικά επιδόματα και κουπόνια- όπως όλοι οι γνήσιοι Άγγλοι, αλλά και οι γιαλαντζί που σέβονται τον εαυτό τους- είχε επισκεφτεί πολλές φορές μόνη της, αλλά και με τον σύζυγό της τη Συρία. Η Sally Jones άλλαξε και το όνομά της ως είθισται σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση σε Umm al-Britani και χρησιμοποιεί και τα μέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης για να προειδοποιήσει τους Χριστιανούς: «Εσείς οι Χριστιανοί το μόνο που χρειάζεστε είναι αποκεφαλισμός με ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι και να καρφώσουμε το κεφάλι σας στα κιγκλιδώματα στη Ράκκα… Ελάτε εδώ, θα το κάνω εγώ για ‘σας»!

Αν και ο προσωπικός της λογαριασμός, τον οποίο χρησιμοποιούσε για να διαφημίζει τον πολιτισμό και τα ένστικτα του ισλάμ έχει πλέον διαγραφεί, πηγές της Daily Mail αναφέρουν ότι ανάρτησή της στον ίδιο λογαριασμό στις 10 Αυγούστου αποκαλύπτει ότι η Βρετανίδα Ούμμ (ελληνιστί το μουσουλμανικό όνομά της Umm, εμπνευσμένο από το πρώτο θύμα του κτηνοβάτη συζύγου εγγυημένα!) μαζί με τον Χουσεΐν κατέληξαν στο ισλαμικό χαλιφάτο. Στο συγκεκριμένο μήνυμα δε είχε γράψει: «Εγώ και ο σύζυγός μου τα καταφέραμε και ήρθαμε στο χαλιφάτο, αφού προηγουμένως είχαμε κολλήσει για 7 μήνες στο Ιντλίμπ». Σε άλλο μήνυμά της προτού ο λογαριασμός της διαγραφεί είχε γράψει: «Ο σύζυγός μου είναι μακρύα τώρα, στο κέντρο εκπαίδευσης και αυτή τη στιγμή φρεσκάρει τις δολοφονικές του δεξοτεχνίες… Μη κλαίτε, θα επιστρέψει σύντομα».
Με την οικογένεια του πρώην Βρετανικού παράσιτου και νυν ισλαμικού να δηλώνει ότι δεν θέλει καμία σχέση μαζί της.

Ε.Μ.

hellasforce.com
pentapostagma.gr

Η συγκλονιστική εξομολόγηση μίας πρώην Μουσουλμάνας: Γιατί μίσησα το Ισλάμ

μουσουλμανα«Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ας αναπαύεται εν ειρήνη, καθώς η ζωή δεν του φέρθηκε πολύ καλά. Ήταν μουσουλμάνος, αλλά ο ίδιος προτίμησε να ζήσει σύμφωνα με την αφρικανική κουλτούρα του, για την οποία ήταν περήφανος. Η μητέρα μου ποτέ δεν φόρεσε την ισλαμική μαντίλα, όπως άλλωστε και κανείς άλλος στην οικογένειά μου.


Το Ισλάμ ήταν μια πίστη που κηρύχθηκε σε μας ως μια θρησκεία της ειρήνης. Δυστυχώς ποτέ δεν το ψάξαμε περισσότερο…

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΣ

Αποσπάσματα από ομιλία του π. Βασιλείου  Βολουδάκη την Κυριακή 10.8.2014
Οι ομιλίες γίνονται κάθε Κυριακή από τις 12.00- 13.30 μμ, στην αίθουσα της πνευματικής εστίας "ΥΠΑΚΟΗ" Μαυρομιχάλη 96, στην Αθήνα.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ̇ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΕΥ-ΚΑΙΡΙΑ; (π. Βασίλειος Βολουδάκης)

Ο  ΧΡΟΝΟΣ ̇
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ  ΤΟΥ  ΘΑΝΑΤΟΥ
Ή  ΕΥ-ΚΑΙΡΙΑ;
Ο νέος εκκλησιαστικός χρόνος, που μόλις άρχισε, μας προσφέρει μια ακόμη ευκαιρία. Μια ευκαιρία να τον ζήσουμε όχι σαν φθορά, σαν χρονόμετρο του θανάτου, αλλά ως «καιρόν», σαν κάτι, δηλαδή, καίριο και ουσιαστικό, σαν γνώση, επίγνωση και ζωή, που φθείρει τη φθορά και θανατώνει τον θάνατο.
Άν δεν είμαστε χριστιανοί, αν δεν είχαμε την εμπειρία της Εκκλησίας μας, τα παραπάνω λόγια θα φάνταζαν σαν ρομαντικοφιλοσοφικές διατυπώσεις, κούφιες και ανήμπορες να μας μεταγγίσουν ελπίδα και ζωή, μετά, μάλιστα, τα τόσα «σημεία των καιρών» και «των λυπηρών τις επαγωγές» που συσσωρεύθηκαν και ξεχείλισαν αυτό το καλοκαίρι.
Ωστόσο, δόξα τω Θεώ, είμαστε χριστιανοί και ζήσαμε και ζούμε μέσα στην Εκκλησία –ιδιαιτέρως δε στη Θ. Λειτουργία– το Μυστήριο της Ζωής και της κρυμμένης χαράς, που μέρα με την ημέρα μας φανερώνεται. Όχι «μετά κρότου», αλλά μυστικά, μέσα μας, ζητάει ο Χριστός να κάνη πιο αισθητή την Παρουσία Του και να μας ειρηνεύση λέγοντάς μας: «Εγώ ειμί, μη φοβείσθε»!
Μας θυμίζει πως δεν μας έδωσε «πνεύμα δειλίας αλλά Πνεύμα δυνάμεως και σωφρονιμού».
Μας θυμίζει ότι το αντίδοτο του φόβου είναι η αγάπη για το άγιο θέλημά Του, η αγάπη για την Παρουσία Του στη ζωή μας, η αγάπη και ο πόθος μας να γίνουμε στενώτεροι συγγενείς Του, η αγάπη και ο πόθος μας να γνωρίσουμε τον χαρακτήρα Του και να εγκολπωθούμε τη συμπεριφορά Του.
Έτσι, ο φόβος μας από τα δεινά και τις ακοές των δεινών, ο φόβος μας από την αγριότητα του κόσμου και από τα επερχόμενα στην οικουμένη, με το αντίδοτο της αγάπης μας για Εκείνον που «επόθησε και ποθεί η ψυχή μας» θα μεταβάλλεται σε γνώση, επίγνωση και εμπειρία. Σε βεβαιότητα αμετακίνητη ότι εκτός του Χριστού η ζωή στον κόσμο είναι αβάστακτη και παντελώς χωρίς αιτία, νόημα και σκοπό.
Σήμερα, στις μέρες μας, που πλήθυναν τόσο πολύ οι ανομίες μας, που η ζωή μας έγινε πια ανούσια και αδυσώπητη από το ξεχείλισμα της κακίας μας και της διαστροφής μας, ο Θεός με την Πατρική Του στοργή και αγάπη, μας δίνει «καιρόν» και μάλιστα ευνοϊκό «καιρόν», μας δίνει «ευ–καιρίαν»· το νέο εκκλησιαστικό έτος!
Γιατί είναι πράγματι «ευ–καιρία» να ανοίξουν τα μάτια μας και να δούμε ότι η Εκκλησία και η ζωή Της είναι η όντως Ζωή, μέσα σ’ ένα κόσμο που πεισματικά την αρνείται, γιατί είναι ερωτευμένος με την «οσμή του θανάτου»!
                                                π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Σεπτέμβριος 2007

        Αριθμ. Τεύχους 63

Εγκαινιάστηκε ο πρώτος Ναος του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη στην Κένυα

kenyas-2

Το πρωί της 29ης Αυγούστου 2014, με σεμνή αλλά επιβλητική και βυζαντινοαφρικάνικη μεγαλοπρέπεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος, με τις ευλογίες του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεοδώρου του Β΄ τέλεσε τα εγκαίνια του πρώτου ορθόδοξου ναού στο όνομα του, μόλις πρόσφατα, ανακηρυχθέντος Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, σε μια απομακρυσμένη περιοχή στη φυλή των Νάντι, ανάμεσα σε πελώριους βράχους, βουνά και πλούσια τροπική βλάστηση, ακριβώς εκεί, που στο βάθος φαίνεται η περίφημη λίμνη Βικτώρια.