Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ! ( π. Βασίλειος Βολουδάκης)

Απόσπασμα ομιλίας του π. Βασιλείου Βολουδάκη , Κυριακή 24.2.2013, κατά την μελέτη του βιβλίου του Αγ. Αυγουστίνου "ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ" με γενικό θέμα : Διάγνωση και θεραπεία των προβλημάτων της ανθρώπινης ψυχής με οδηγό τις Εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου. Οι ομιλίες γίνονται κάθε Κυριακή  στην αίθουσα της πνευματικής εστίας "ΥΠΑΚΟΗ"


Αγιοποιήθηκαν οι Δωρητές Οργάνων και από ποιόν;

2014-11-10_211045

2014-11-10_211045
Αυτό που διαβάζουμε στην ακολουθία της πρώτης Κυριακής του Νοεμβρίου πρόκειται περί οφθαλμαπάτης; Οι δωρητές οργάνων αγιοποιήθηκαν Συνοδικώς ή υπάρχει άλλη ερμηνεία στα εξής: 
Τῇ δὲ αὐ­τῇ Κυ­ρι­α­κῇ, ἡ Ἱ­ε­ρὰ Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ὥ­ρι­σε τι­μᾶ­σθαι τοὺς ἐν χρι­στο­μι­μή­τῳ αὐ­τα­παρ­νή­σει κι­νου­μέ­νους πρὸς δω­ρε­ὰν ὀρ­γά­νων σώ­μα­τος αὐ­τῶν, εἰς σω­τη­ρί­αν πα­σχόν­των ἀ­δελ­φῶν.
Στίχ. Δω­ρη­ταὶ τοῦ σώ­μα­τος χαί­ρε­τε ἐν Κυ­ρί­ῳ,
Ὡς ἐν ἔρ­γοις κοι­νω­νοὶ τοῦ νό­μου τῆς ἀ­γά­πης.

Θα έχουμε μια απάντηση ή να αρχίσουμε να χαρίζουμε όργανα για να εξαγοράσουμε τον Παράδεισο; 

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ ( π. Βασίλειος Βολουδάκης )

διχοτόμηση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως σὲ δύο φύλα δὲν ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κακῆς συμπεριφορᾶς τους μέσα στὸν Παράδεισο. Αὐτὸ τὸ ἀναπτύξαμε ἐκτενῶς στὸ προηγούμενο τεῦχος.
Οἱ Πρωτόπλαστοι πλάσθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ ἰσότιμοι μὲ ἐξουσία νὰ ἄρχουν καὶ οἱ δύο ἐπὶ τῆς κτίσεως, χωρὶς νὰ εἶναι ὁ ἕνας ἀνώτερος ἀπὸ τὸν ἄλλον καὶ χωρὶς νὰ κυριαρχῆ ὁ ἕνας πάνω στὸν ἄλλον.
Γιὰ νὰ εὐτυχήσουν καὶ νὰ ἀξιοποιήσουν τοὺς ἑαυτούς τους ἔπρεπε νὰ διατηροῦν τὴν ἑνότητα Θεὸς-Ἀδὰμ-Γυνὴ-Θεὸς σὲ μία κυκλικὴ σχέση, ποὺ καταργεῖ τὴν ἀξιολογικὴ κλίμακα, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ «ἄρσεν» καὶ τὸ «θῆλυ» ἀδιάκοπα καὶ ἀταλάντευτα ὡς ὁ μόνος Ζωοδότης καὶ Παροχεὺς κάθε ἀγαθοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ συνεκτικὴ Δύναμη ποὺ ἑνώνει τοὺς δύο σὲ μιὰ ἀδιάσπαστη ἑνότητα ἀγάπης καὶ συναντιλήψεως καί, ποὺ μόνο Αὐτοῦ ἡ φωνὴ θὰ ἀναγνωρίζεται ὡς ρήματα Ζωῆς, Ἀλήθεια καὶ Γνώση.
Ἡ ἐξουσία τῆς αὐτοδιαθέσεως δίκοπο μαχαῖρι.
Ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ γυναῖκα του εἶχαν τὴν μοναδικὴ εὐλογία ἀλλὰ καὶ τὴν τεράστια εὐθύνη νὰ διαχειρισθοῦν τοὺς ἑαυτούς τους ὅπως αὐτοὶ ἤθελαν, ἀλλὰ εἶχαν προειδοποιηθεῖ πὼς καμμιά, μὰ καμμιὰ διαχείριση τοῦ ἑαυτοῦ τους ἀλλιώτικη ἀπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ ἦταν ἱκανὴ νὰ τοὺς κρατήση στὴ ζωὴ καὶ στὴ μεταξύ τους ἀγάπη.
Οἱ Πρωτόπλαστοι παρεξήγησαν τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιαθέσεως ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Θεὸ καί, ἀντὶ νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ παραδοθοῦν στὶς ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ Πατέρα τους, πίστεψαν πὼς ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐκδοχὲς εὐτυχίας, πέρα ἀπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ, τὶς ὁποῖες ἐκδοχὲς εἴτε μποροῦν νὰ ἐπινοήσουν εἴτε νὰ τὶς διδαχθοῦν ἀπὸ κάποιον ἄλλον. Μέσα στὴ σπουδή τους γιὰ αὐτοσχεδιασμοὺς ξέχασαν πὼς δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐφεύρη γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν συνάνθρωπό του τίποτε καλύτερο καὶ σπουδαιότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὁρίζει ὁ Πάνσοφος δημιουργὸς καὶ κατασκευαστὴς τοῦ ἀνθρώπου. Ξέχασαν πὼς ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀξιοποιεῖται μὲ τὶς ὅποιες ἐπινοήσεις ἀλλὰ μόνο μὲ τὴν ἀφομοίωση τῶν ὁδηγιῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐξομοίωσή του μὲ τὸν Θεό.
Σ’ αὐτὴ τὴν πλάνη τοὺς βρῆκε ὁ διάβολος καὶ προθυμοποιήθηκε νὰ τοὺς διδάξη αὐτὸ ποὺ ζητοῦσαν. Τὴ γνώση καὶ τὴν εὐτυχία μὲ κάποιον ἄλλο τρόπο καὶ ὄχι μὲ τὸν τρόπο ποὺ τοὺς τὰ χορηγοῦσε ὁ Δημιουργός τους. Αὐτοὶ τὸν ἄκουσαν καὶ τὸν ὑπάκουσαν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ βροῦν ἀντὶ γιὰ γνώση, ἀπόγνωση· καί, ἀντὶ γιὰ εὐτυχία, ἔχθρα, μῖσος καὶ ἀντιπαλότητα. Ἕνα μῖσος ἀγεφύρωτο ἦταν τὸ μόνο «κέρδος» τοῦ ἐγχειρήματός τους καὶ τῆς προσπάθειάς τους νὰ πετύχουν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους κάτι... καλύτερο(!)
Δυστυχῶς, τὸ πάθημά τους αὐτὸ δὲν ἔγινε μάθημα ἐπιστροφῆς στὴ Γνώση τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἡ μόνη πραγματικότητα, ἀλλὰ οἱ Πρωτόπλαστοι συνέχισαν τοὺς αὐτοσχεδιασμοὺς καὶ τὶς δικαιολογίες, ἐπινοοῦντες καὶ οἰκοδομοῦντες μέσα τους μιὰ δική τους λογική, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γιὰ τὶς κακὲς ἐπιλογές τους ἔφταιγε κάποιος ἄλλος καί, περισσότερο ἀπὸ ὅλους, ὁ Θεός!
Μ’ αὐτὲς τὶς «ἐπινοήσεις», ἡ πρώτη Πτώση τους ἔγινε πιὰ «κατρακύλα»(!) καὶ ἐπαυξάνεται συνεχῶς καὶ κορυφώνεται στὶς μέρες μας μὲ ἀπίστευτες διακηρύξεις, ὅπως π.χ. ὅτι ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς ἐγκληματικές μας πράξεις δὲν φταῖμε ἐμεῖς ἀλλὰ τὰ... κύτταρα ποὺ κληρονομήσαμε ἀπὸ τοὺς γονεῖς μας!
Τὸ ψυχογράφημα τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΠΛΟΥΣΙΟΥ & ΛΑΖΑΡΟΥ (π. Βασίλειος Βολουδάκης)

Αποσπάσματα από ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη, που αναλύει την ευαγγελική περικοπή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, την Κυριακή 3.11.2013 . 
Οι ομιλίες γίνονται κάθε Κυριακή από τις 12.00- 13.30 μμ, στην αίθουσα της πνευματικής εστίας "ΥΠΑΚΟΗ" Μαυρομιχάλη 96, στην Αθήνα.

Τό σημερινό μήνυμα τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ( του Δρ Θεολογίας Λέων Μπράνγκ)


Ἔχω διαιρέσει τήν παρουσίαση τοῦ θέματός μου σέ δύο μέρη. Στό πρῶτο μέρος θά ἤθελα νά ἀφήσουμε νά ἐντυπωθεῖ ὁ λόγος τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ ἀπ’ εὐθείας στίς καρδιές μας. Πρόκειται γιά λόγο ἀπόλυτα πατερικό, διαχρονικό, ἄρα καί πάντα ἐπίκαιρο. Στό δεύτερο μέρος θά ἀποτολμήσω νά δῶ τήν ἐποχή μας λίγο μέ τά μάτια τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ.
Ἀλλά, ἄς ἀφήσουμε τόν ἴδιο τόν Ἅγιο νά μᾶς μιλήσει καί ἀρχικά νά μᾶς ἐμφυσήσει κάτι, ἔστω, ἀπό τό φλογερό του ζῆλο γιά τόν Χριστό καί τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου ἀλλά καί ἀπό τήν ταπείνωσή του. Στήν 1η Διδαχή λέει: «Ἀνίσως, ἀδελφοί μου, καί ἦτο δυνατόν νά ἀνεβῶ εἰς τόν οὐρανόν, νά φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, νά κηρύξω εἰς ὅλον τόν κόσμον, πώς μόνος ὁ Χριστός μας εἶνε Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, καί Θεός ἀληθινός, καί ζωή τῶν πάντων, ἤθελα νά τό κάμω. Καί ἐπειδή δέν δύναμαι νά πράξω ἐκεῖνο τό μέγα, κάμω τοῦτο τό μικρόν, καί περιπατῶ ἀπό τόπον εἰς τόπον, καί διδάσκω τούς ἀδελφούς μου τό κατά δύναμιν, ὄχι ὡς διδάσκαλος, ἀλλ’ ὡς ἀδελφός∙ διδάσκαλος μόνον ὁ Χριστός μας εἶνε.»
Ὁ Πατροκοσμᾶς, «ζηλωτής τῶν ἀποστόλων γενόμενος», ὅπως λέγει τό Ἀπολυτίκιό του, ἀφήνει τήν ἄσκησή του στό Ἅγιον Ὅρος προκειμένου νά βοηθήσει τούς ἀδελφούς του. Καί, παρ’ ὅτι ὡς καλόγηρος πού θέλει νά φυλάξει τήν παρθενία του σύμφωνα μέ τά ἴδια του τά λόγια θά ὤφειλε λόγῳ τῶν παθῶν πού ἀκολουθοῦν τόν ἄνθρωπο νά ἀποφεύγει τόν κόσμο καί περισσότερο ἀκόμα τήν γυναίκα, ἐκεῖνος στρέφεται μέ ὅλη αὐτή του τήν ἀγάπη πρός τόν κόσμο καί τόν συναναστρέφεται καί ὁμολογεῖ: «μά ἐπειδή τό γένος μας ἔπεσεν εἰς ἀμάθειαν, εἶπα: Ἄς χάση ὁ Χριστός ἐμένα, ἕνα πρόβατον, καί ἄς κερδίση τά ἄλλα. Ἴσως ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐχή σας, σώση καί ἐμένα.»
Ὁ Ἁγ. Κοσμᾶς ὑπῆρξε ἕνας συναρπαστικός διδάσκαλος. Ὁ λόγος του γεμάτος μέ εἰκόνες καί ἀπόλυτα ζωντανός. Τό ἀπόσπασμα πού ἀκολουθεῖ, ἀπό τήν 4η Διδαχή του, φανερώνει τή δύναμη αὐτή τοῦ Λόγου του:

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΑΣ (π. Πασχάλης Γρίβας)

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ
Ἀπό τίς διδαχές τοῦ γέροντα Θαδδαίου τῆς Βιτόβνιτσα.

Πάντοτε ὁ λόγος τῶν ἁγίων γερόντων τῆς Ἐκκλησίας µᾶς ἀκουµπάει βαθιά µέσα στήν ψυχή µας καί µᾶς καλεῖ σέ ἐγρήγορση καί πνευµατικό ἀγῶνα. Μᾶς βοηθάει ἐπίσης νά δοῦµε καί νά συναισθανθοῦµε τήν κατάστασή µας καί ταυτόχρονα νά ποθήσουµε τήν θεραπεία µας. Αὐτές οἱ σκέψεις ἦρθαν στό µυαλό µου ὅταν διάβασα πρόσφατα τό βιβλίο «ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» (ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ») πού περιέχει τόν βίο καί τίς διδαχές τοῦ γέροντα Θαδδαίου τῆς Βιτόβνιτσα. Πρόκειται γιά ἕναν ἀπό  τούς  µεγαλύτερους Σέρβους ἀσκητές τοῦ 20ου αἰώνα (1914-2003) πού ὑπῆρξε πνευµατικός καθοδηγός τοῦ σερβικοῦ λαοῦ. Ὁ Γέροντας Θαδδαῖος κατέστησε  τόν ἑαυτό του σκεῦος ἐκλεκτό τοῦ Παναγίου Πνεύµατος  καί ὅσοι  τόν γνώρισαν ἤ συζήτησαν µαζί του ἤ ἐξοµολογήθηκαν σ’  αὐτόν ἔγιναν µάρτυρες τῆς µεγάλης ἁγιότητός του.
Θά παραθέσουµε γιά µιά πρώτη γνωριµία µέ  τόν ἅγιο γέροντα µερικά ἀποσπάσµατα ἀπό τό κεφάλαιο «Περί λογισµῶν» ὅπου ὁ π. Θαδδαῖος τονίζει µέ ἔµφαση τήν µεγάλη σηµασία πού ἔχουν οἱ λογισµοί γιά τήν πνευµατική µας ζωή. Τόσο µεγάλη σηµασία ὥστε νά ὑπογραµµίζει τήν ἀλήθεια ὅτι οἱ λογισµοί καθορίζουν τήν ζωή µας. Ἀναφέρει συγκεκριµένα:

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΓΚΕΪ & ΤΙΣ... ΓΚΕΪΣΕΣ! (π. Βασίλειος Βολουδάκης)

Τελικά, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἄλλη ράτσα;
Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΓΚΕΪ & ΤΙΣ... ΓΚΕΪΣΕΣ!
Ὅπως κάθε τί ψεύτικο, πού δέν προέρχεται ἀπό τήν Σαρκωθεῖσα Ἀλήθεια, δέν ἀντέχει σέ σοβαρή ἀντιμετώπιση καί κριτική, παρομοίως συμβαίνει καί μέ τό ψηφισθέν (ἀπό ἰσχνοτάτη πλειοψηφία τοῦ ὀλιγομελοῦς Τμήματος Διακοπῶν τῆς Βουλῆς), στίς 9 Σεπτεμβρίου 2014, νομοσχέδιο.
Πρόκειται γιά τήν «τροποποίηση τοῦ Ν.927/1979 (Α΄ 139) καί προσ­αρμογή του στήν ἀπόφαση – πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ τῆς 28ης Νοεμ­βρίου 2008, γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ ποινικοῦ Δικαίου (L328)».
Ἡ τροποποίηση τοῦ Νόμου 927/1979 ἔγινε σαφῶς καί ἀπο­κλει­στικῶς γιά νά δημιουργήση ἕνα εὐρύτερο πεδίο πολεμικῆς κατά τῶν Ὁδηγιῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀλλά καί φιμώσεως καί διωγμοῦ τῶν Ποιμένων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτό προκύπτει καί ἀπό τήν ἁπλῆ με­λέ­τη τῶν διατάξεων πού ἀντικατεστάθησαν, ἀφοῦ μέ τίς νέες, ὄχι μό­νο δέν προστατεύονται οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι, οἱ ἐπιλέξαντες τήν ὁμο­φυ­λο­φιλία σάν συναισθηματική καί σωματική ἔκφρασή τους, ἀλλά καί διασύρονται ἀπό τούς γεμάτους ἀντιχριστιανική σκοπιμότητα πολι­τι­κούς “προστάτες” τους, οἱ ὁποῖοι, γιά μιά ἀκόμη φορά, ἐπέλεξαν νά κο­ρο­ϊ­δέ­ψουν μιά μερίδα ἀνθρώπων πώς τάχα τούς προστατεύουν, μέ πανοῦργο, ὅμως, σκοπό, νά φιμώσουν τούς περιδεεῖς χριστιανούς, πού “φοβοῦνται καί τόν ἴσκιο τους” γιά νά μιλήσουν. Πολλοί ἀπό αὐτούς –δυστυχῶς– εἶναι καί Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό καί ἡ τρομοκρατία πού θά ἀσκήση ὁ Νόμος αὐτός θά δυσχεράνη ἔτι πλέον τήν πνευματική διαπαιδαγώγηση τοῦ λαοῦ μας καί αὐτό τό γνωρίζουν πολύ καλά οἱ κυβερνῶντες!
Ὅμως, ἄς ρίξουμε μιά πιό κοντινή ματιά σ’ αὐτές τίς περιβόητα διαβόητες(!) διατάξεις, ὄχι σάν νομικοί, ἀλλά σάν λογικοί ἄνθρω­ποι:

H EΛΛΑΔΑ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΛΕΗ «ΟΧΙ» ΜΕΤΑ ΤΟ 1940; – π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

cf80-ceb2ceb1cf83ceafcebbceb5ceb9cebfcf82

 Θρηνητική ἑορτή κατήντησε ἐδῶ καί χρόνια ἡ  ἀντιστασιακή καί ἔνδοξη ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ – Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία, ἐξ αἰτίας τῆς τωρινῆς καταστάσεως τῆς Πατρίδος μας.
Φέτος, μάλιστα, χρειάζεται νά προστεθῆ στόν θρῆνο «κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς», γιατί ἡ Ἑλλάς «κλαίουσα τά τέκνα της οὔκ ἤθελε παρακληθῆναι», ἀφοῦ δέν ἔχει πλέον ὑπερασπιστάς οὔτε τῆς Πίστεώς της  οὔτε τῆς Πατρίδος της!

Η προαίρεσή μας είμαστε, τελικά,εμείς (π. Βασίλειος Βολουδάκης)

Απόσπασμα από ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη την Κυριακή 12-10-.2014
Οι ομιλίες γίνονται κάθε Κυριακή από τις 12.00- 13.30 μμ, στην αίθουσα της πνευματικής εστίας "ΥΠΑΚΟΗ" Μαυρομιχάλη 96, στην Αθήνα.πηγή