Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Καθίσματα του Όρθρου της Πεντηκοστής - ψάλλει γυναικείος χορός μοναζουσών ιεράς Μονής Παντοκράτορος ΠεντέληςΚάθισμα Α
Τὴν μεθέορτον πιστοί, καὶ τε‐
λευταίαν ἑορτήν, ἑορτάσωμεν φαι‐
δρῶς∙ αὕτη ἐστὶ Πεντηκοστη, ἐπαγ‐
γελίας συμπλήρωσις, καὶ προθε‐
σμίας∙ ἐν ταύτῃ γὰρ τὸ πῦρ, τοῦ
Παρακλήτου εὐθύς, κατέβη ἐπὶ γῆς,
ὥσπερ ἐν εἴδει γλωσσῶν, καὶ Μα‐
θητὰς ἐφώτισε, καὶ τούτους οὐρα‐
νομύστας ἀνέδειξε∙ Τὸ φῶς ἐπέστη,
τοῦ Παρακλήτου, καὶ κόσμον ἐφώτισε.
Κάθισμα Β
Ἡ τοῦ Πνεύματος πηγή, ἐπιδη‐
μοῦσα τοῖς ἐν γῇ, εἰς πυρφόρους πο‐
ταμούς, μεριζομένη νοητῶς, τοὺς
Ἀποστόλους ἐδροσιζε φωταγωγοῦ‐
σα∙ καὶ γέγονεν αὐτοῖς, νέφος δρο‐ 
σῶδες τὸ πῦρ, φωτίζουσα αὐτούς,
καὶ ὑετίζουσα φλόξ, δι΄ ὧν ἡμεῖς
ἐλάβομεν τὴν χάριν, διὰ πυρός τε
καὶ ὕδατος. Τὸ φῶς ἐπέστη, τοῦ
Παρακλήτου, καὶ κόσμον ἐφώτισε.http://exagorefsis.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου