Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Ο Απόστολος της Κυριακής 3 Ιουλίου 2011 (Ρωμ. ε' 1-10 )


1 ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΕΣ οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 2 δι᾿ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. 3 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, 5 ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ῾Αγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν.6 ῎Ετι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. 7 μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. 8 συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. 9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· 

Μετάφραση (Μητρ. Ν. Σμύρνης Συμεών Κούτσα : οι Απόστολοι των Κυριακών)

1 Αδελφοί, αφού δικαιωθήκαμε με την πίστη, έχουμε τώρα ειρήνη με τον Θεό μέσω τού Κυρίου μας 'Ιησού Χρι­στού.
2 Αυτός, επειδή πιστέψαμε, μας έφερε και σε τούτη τη χάρη, στην όποία είμαστε εδραιωμένοι, και καυχιόμαστε για την ελπίδα πώς θα μετάσχουμε στη δόξα του Θεού.
3  Όχι μόνο αυτό, αλλά καυχιόμαστε και για τις θλίψεις, επειδή ξέρουμε καλά πώς η θλίψη μας  ασκεί στην υπομονή,
4  η υπομονή μας κάνει δόκιμους και σταθερούς, η στα­θερότητα γεννά την ελπίδα
5  και η ελπίδα αυτή δεν μας απογοητεύει, διότι η αγάπη τού Θεού είναι χυμένη στις  καρδιές μας δια μέσου του Αγίου Πνεύματος πού μας δόθηκε.
6 Γιατί, παρόλο πού ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κά­νουμε το καλό εξαιτίας της αμαρτίας, ο Χριστός πέθανε στον προκαθορισμένο καιρό για μας τούς ασεβείς.
7 Μόλις και μετά βίας, βέβαια, θα έδινε κανείς τη ζωή του για χάρη κάποιου δικαίου. Για κάποιον καλό άνθρω­πο ίσως να τολμούσε κανείς να πεθάνει.
8 Ο Θεός όμως αποδεικνύει την αγάπη του για μας με το ότι ο Χριστός πέθανε για χάρη μας, ενώ εμείς ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί.       .
9 Πολύ περισσότερο, λοιπόν, τώρα πού δικαιωθήκαμε με το αίμα της θυσίας τού Χριστού, θα σωθούμε μέσω εκείνου από τη μέλλουσα οργή.
10 Γιατί αν, όταν ήμασταν εχθροί, συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό μέσω του θανάτου του Υιού του, πολύ περισσότε­ρο τώρα πού είμαστε συμφιλιωμένοι θα σωθούμε δια μέ­σου της ζωής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου