Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ» ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ


Στό τεῦχος 118 –Ἀπρίλιος 2012– τοῦ περιοδικοῦ μας δημοσι­εύσαμε ἄρθρο τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Τροχαλάκη περί τῆς Ὁμοιο­παθητικῆς, ὅπως τήν ἄσκησαν κατά τό παρελθόν ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰδιαιτέρως στό χῶρο τῆς Ρωσίας.
Τό ἄρθρο δημοσιεύθηκε μέ τήν ἔνδειξη «ἐλεύθερο βῆμα τῆς Ἐνοριακῆς Εὐλογίας», διότι ἀφ’ ἑνός θέλαμε νά κρατήσουμε ἀπο­στάσεις ἀπό ἕνα θέμα πού διχάζει τό Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἀφοῦ πλέον σήμερα ἡ Ὁμοι­ο­παθητική ἔχει νοθευθεῖ ἀπό τήν ἀνάμειξη σ’ αὐτήν κυρίως ἀποκρυ­φιστῶν ἀλλά καί ἀνθρώπων μέ ψυχολογική νοσηρότητα, μέ ἀποτέλεσμα νά δυσκολεύεται κανείς νά ξεχωρίση τίς ὅποιες θεραπευτικές ἀλήθειες της ἀπό τήν σωρεῖα τῶν πλανῶν καί δεισιδαιμονιῶν πού ἔχουν σ’ αὐτήν παρεισφρύσει καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἐπειδή θέλαμε νά προκληθῆ διάλογος καί νά δοθῆ λόγος σέ κάθε ἕνα ἐκφραστή ὅποιων ἀπόψεων ἐπί τοῦ θέματος, ἀφοῦ τίποτε δέν πρέπει νά μένη κρυφό ἀλλά ὅλα νά ἔρχονται στήν ἐπιφάνεια ὥστε τό Φῶς νά ἀποδεικνύη ἄν αὐτό πού ἐνεργοῦμε ἔχει τή σφραγῖδα τῆς γνησιότητος ἤ εἶναι νόθο.
Αὐτές, βεβαίως, οἱ ἀποστάσεις μας δέν εἶναι μομφή κατά τοῦ π. Χρυσοστόμου, ἀφοῦ ἐκεῖνος ἔθιξε τό θέμα καθαρά θεολογικά καί ἁγιοπατερικά, ἀποστασιοποιημένος ἀπόλυτα ἀπό ὅποιες ἀποκρυ­φιστικές ἤ δαιμονικές προσμίξεις καί παρεμβάσεις στήν ἄσκηση τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς. Κατέθεσε θεολογικές ἀπόψεις, σέ βαθμό καί ἔκταση πού μέχρι σήμερα δέν εἶχαν καταγραφεῖ, ἐρεύνησε ἱερές Μονές καί ἀρχαῖα συγγράμματα, ἐνισχύθηκε στό ἔργο αὐτό μέ τίς ἰατρικές του γνώσεις ὡς ἰατρός καί γνώρισε τήν Ὁμοιοπαθητική ἀπό τόν Βασίλειον Φωτιάδη, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μέ πληροφορίες μας, ὑπῆρξε ἰατρός τοῦ μακαριστοῦ μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς Ἐκκλησίας μας π. Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Ἐπίσης, ὁ π. Χρυσόστομος, εἰς ἀπάντησιν ἐναντίον του κατηγορίας, πού δημοσιεύθηκε, μᾶς ἐδήλωσε ὅτι δέν ἀνήκει πλέον σέ καμμιά Ἑταιρεία Ὁμοιοπαθητικῆς, ἀλλά ἔχει ἀπό 15ετίας διακόψει κάθε ἐπικοινωνία μέ ὁποιαδήποτε τέτοιου εἴδους Ἑταιρεία.
* * *
Ἡ ἐπιθυμία μας, ὅμως, γιά διάλογο δέν ἔτυχε ἀπ’ ἀρχῆς ἱκανο­ποι­ήσεως, ἀλλά ἀκολουθήθηκε ἀπό ἀναγνῶστες μας μιά τεθλασμένη ὁδός, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἔδωσε τήν εὐκαιρία σέ ἐπικριτάς μας νά μᾶς εἰρωνευθοῦν ὅτι τάχα ἀλλάξαμε ἀπόψεις καί γίναμε κήρυκες τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς! Εὐτυχῶς ἐπεκράτησε τό χριστιανικό ἦθος καί ὁ διάλογος τέθηκε σέ σωστό δρόμο, γι’ αὐτό καί παραθέτουμε τό μεσολαβῆσαν ἀπό τῆς πρώτης δημοσιεύσεως ἱστορικό, ὥστε, πέραν τῆς ἐνημερώσεως τῶν ἀναγνωστῶν μας, νά κατα­δειχθῆ ὅτι ὑπάρ­χουν ἀκόμη ἄνθρωποι στήν Πατρίδα μας, ὅπως ὁ καθηγητής κ. Κ. Καρακατσάνης, οἱ ὁποῖοι δίδουν μαθήματα ἤθους, διαλόγου καί εἰ­λι­κρινοῦς ἐνδιαφέροντος γιά τήν Ἀλήθεια καί μόνο γι’ Αὐτήν!
* * *
Στίς ἐπιστολές, πού ἀκολουθοῦν, ἀποτυπώνονται τά ὅσα μεσο­λάβησαν κατά τήν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ, σχετικά μέ τό θέμα τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς καί τό περιοδικό μας. Πρίν τίς παραθέσουμε, ὅμως, θέλουμε νά διατυπώσουμε κάποιες προτάσεις πού, πιστεύουμε, ὅτι εἶναι χρήσιμες στόν διάλογο πού πρέπει νά γίνη:
1. Ὁ ὅρος Ὁμοιοπαθητική εἶναι παντελῶς ἀδόκιμος ἀφοῦ σημαίνει τήν μέθοδο μέ τήν ὁποία κανείς... παθαίνει τά ὅμοια! Αὐτό πού θέλουν νά ἐκφράσουν ὅσοι τήν ἀκολουθοῦν εἶναι ὅτι οἱ ἀσθένειες θεραπεύονται μέ τά ὅμοια, ἄρα πιό δόκιμος ὅρος θά ἦταν ἡ λέξη Ὁμοιοθεραπευτική. Αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία στήν περίπτωση πού θά προκύψη ἀπό τόν διάλογο ὅτι ἡ χρήση βοτάνων καί φυσικῶν οὐσιῶν καί ὁ ὁμοιότροπος μέ τίς ἀσθένειες συνδυασμός τους μπορεῖ νά υἱοθετηθῆ ἀπό τήν ἰατρική ὡς συμπλήρωμα γνώσεών της. Τότε θά πρέπει νά ἀλλάξη ἡ ὀνομασία τῆς ἰατρικῆς αὐτῆς πρακτικῆς, γιατί ὁ ὅρος Ὁμοιοπαθητική –πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ἀδόκιμος– ἔχει χρησιμοποιηθεῖ καί χρησιμοποιεῖται ἀπό ἀποκρυφιστές καί σατανολάτρες. Τό ἴδιο ἔπραξε και ἡ Ἐκκλησία μας καί προσέλαβε τό ὄνομα Ὀρθοδοξία ἀντί τοῦ «Καθολική» γιά νά καταστήση σαφές ὅτι δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τήν Καθολική κακοδοξία τῆς Δύσεως.
2. Ὑποστηρίχθηκε ὅτι γιά τήν Ἐκκλησία μας τό θέμα τῆς Ὁ­μοι­ο­­παθητικῆς ἔχει λυθεῖ τελεσίδικα σέ Πανορθόδοξες καί Δι­ορ­θό­δοξες Συνδιασκέψεις γιά τίς αἱρέσεις, ὁπότε πρόκειται γιά κατε­γνω­σμένη αἵρεση. Πῶς τότε ὑπάρχουν μοναστήρια στήν Πατρίδα μας ἀλλά καί Κληρικοί πού ἀσκοῦν αὐτή τήν μέθοδο καί μένουν ἀτιμώρητοι νά διχάζουν οἰκογένειες καί νά παραπλανοῦν πολλούς; Γνωρίζω ζευγάρια πού ὁ ἕνας ἀκολουθεῖ καί ὁ ἄλλος ἀπορρίπτει τήν Ὁμοιο­παθητική. Καί ὁ ἕνας καί ἡ ἄλλη ἔχουν πνευματικό. Οἱ περιπτώσεις αὐτές δέν ἐνδιαφέρουν τήν Ἐκκλησία μας; Μᾶς ἀρκοῦν οἱ Συνδιασκέψεις καί οἱ ἀποφάσεις στά χαρτιά ἤ μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ Ἀλήθεια, τήν ὁποία πρέπει νά σαλπίσουμε καί νά ζητήσουμε νά ἐπικρα­τήση; Αὐτό πού γίνεται ἀπό Ὀρθοδόξους Κληρικούς καί ἰατρούς ἤ χριστιανούς φαρμακοποιούς, «ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ», δέν μᾶς ἀπασχολεῖ; Εἶναι σωστό νά μένουμε ἀδιάφοροι; Πῶς ἐννο­οῦμε ὅτι κάτι τελεσίδικα ἔχει λυθεῖ  ἀπό τήν Ἐκκλησία μας χωρίς νά ἐπιβάλλονται κυρώσεις στούς παραβάτες, στούς ὁποίους δέν συγκαταλέγονται μόνο χριστιανοί ἰατροί καί φαρμακοποιοί ἀλλά καί οἱ καταφεύγοντες πρός θεραπείαν τους λαϊκοί καί Κληρικοί καί μάλιστα Ἐπίσκοποι καί Ἀρχιεπίσκοποι;
3. Τό θέμα, λοιπόν, εἶναι πολύ σοβαρό καί πρέπει ὅλοι νά συμβάλλουμε στήν κατά Θεόν ἐπίλυσή του. Καλῶ ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα νά λάβουν μέρος στή συζήτηση, ἡ ὁποία –ἄν ἐπεκταθῆ πολύ– μπορεῖ νά συνεχισθῆ σέ μιά εἰδική ἡμερίδα. Ἰδιαιτέρως παρακαλῶ τόν σεβαστόν μας π. Κωνσταντῖνον Στρατηγόπουλον –καλόν γνώστην τοῦ θέματος– νά συμμετάσχη καί νά κατευθύνη τόν διάλογο.
Πρέπει νά ἀκουσθοῦν ὅλες οἱ φωνές. Δέν εἶναι χριστιανικό κάποιοι νά κρύβονται, ἐνῶ δέν συμφωνοῦν. Ὁ Θεός δέν μᾶς ἔδωσε «πνεῦμα δειλίας ἀλλά Πνεῦμα δυνάμεως καί σωφρονισμοῦ». Μόνο οἱ αἱρετικοί κρύβονται γιά νά ἐμμείνουν ἐν κρυπτῷ στήν αἵρεσή τους.
Παραθέτουμε εὐθύς τήν γενομένη ἀλληλογραφία καί τήν ἐμπερι­στατωμένη μελέτη τοῦ καθηγητοῦ κ. Κων. Καρακατσάνη.
                                                                           π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

Ολόκληρο το ιστορικό του διαλόγου αναφέρεται στην "ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ" , Τεύχος 121 : http://www.agnikolaos.gr/images/stories/ee/2012/121.pdf
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου