Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ἀπευθύνει ἀνοικτή ἐπιστολή Διαμαρτυρίας πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας καί καλεῖ τόν Ὀρθόδοξο λαό μας νά τήν προσυπογράψη.

Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ἀπευθύνει Διαμαρτυρία
πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας, διά βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον
Καί καλεῖ τούς Ἕλληνες Πολῖτες νά τήν συνυπογράψουν

Κατόπιν τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἐκλεκτοῦ ἐπιστήμονος Θεολόγου Δρ. Λέοντος Μπράνγκ καί τοῦ Περιοδικοῦ μας, οἱ ὁποῖες παρ’ ὅτι ἦσαν καίριες, ἔπεσαν εἰς «ὦτα μή ἀκουόντων», ἡ Ἐνορία μας ἀποφάσισε νά ἀπευθύνη ἀνοικτή ἐπιστολή Διαμαρτυρίας πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας καί καλεῖ τόν Ὀρθόδοξο λαό μας νά τήν προσυπογράψη.
Ὅσοι, λοιπόν, ἀπό τούς ἀναγνῶστες μας ἐπιθυμεῖτε νά συμπεριληφθῆ ἡ ὑπογραφή σας στό κατωτέρω κείμενο, ἔχετε τήν δυνατότητα νά τό πράξετε εἴτε στόν Ἱερό Ναό μας, εἴτε στήν Πνευματική Ἑστία ΥΠΑΚΟΗ, Μαυρομιχάλη 96, εἴτε μέσω e-mail: vasvolou@otenet.gr, γράφοντες τό ὀνοματεπώνυμόν σας, τό πατρώνυμο, τόν ἀριθμό ταυτότητος ἤ διαβατηρίου καί, ἄν θέλετε, δηλαδή ἐντελῶς προαιρετικά, διεύθυνση καί τηλέφωνο.

Ἐπιστολή – Διαμαρτυρία
πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας, διά βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον

Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργέ,
Οἱ ὑπογραφόμενοι Ἕλληνες πολῖτες θέλουμε νά διαμαρτυρηθοῦμε γιά τήν ἄνιση μεταχείριση τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν τῆς χώρας μας σέ ὅλες τίς σχολικές βαθμίδες ἀλλά κυρίως στά Λύκεια, ἐπειδή ἐκεῖ τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται τό φαινόμενο, ἀρκετοί Ὀρθόδοξοι μαθητές, προκειμένου νά «γλιτώσουν» ἀπό τό βάρος ἑνός μαθήματος, νά ζητοῦν καί νά ἐπιτυγχάνουν τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἐξ’ ἀρχῆς διευκρινίζουμε ὅτι ὅσα ἀναφέρονται παρακάτω στό ζήτημα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν λέγονται ἀποκλειστικά γιά Ὀρθοδόξους μαθητές. Ἐπ’ οὐδενί λόγω ἔχουμε σκοπό νά θίξουμε τό συνταγματικά θεμελιωμένο δικαίωμα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα αὐτό, ἀποκλειστικά καί μόνο γιά λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης ἐκ μέρους ἄθεων, ἑτερόδοξων ἤ ἐτερόθρησκων μαθητῶν.
Γιά Ὀρθόδοξους μαθητές ὅμως, ὅπως γνωρίζετε καλά, δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (βλ. τίς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 3356/1995, 2176/1998, τήν πρόσφατη ἀμετάκλητη ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων καί τή σχετική νομοθεσία Ν. 1566/1985). Παρά ταῦτα ἀρκετοί Ὀρθόδοξοι μαθητές, ἐκμεταλλευόμενοι τή δυνατότητα πού τούς παρέχει ἡ τελευταία μέ ἀρ. πρωτ. 133099/Γ2/19-09-2013 ἐγκύκλιός σας σχετικά μέ τό θέμα αὐτό, ἐπικαλοῦνται λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης καί κατορθώνουν ἔτσι νά ἀπαλλάσσονται ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πού ἔχει ὁριστεῖ ἀπό τό ἴδιο το Σύνταγμα (ἄρθρο 16, πάρ. 2) τῆς Πατρίδας μας ἀκριβῶς γιά νά τούς καλλιεργήσει καί νά τούς ἀναπτύξει αὐτή τή θρησκευτική συνείδηση πού ἐννοεῖται ὅτι ἔχουν ὡς Ὀρθόδοξοι μαθητές. Ἑπομένως οἱ δηλώσεις αὐτές ἐκ μέρους Ὀρθόδοξων μαθητῶν –σ’ αὐτό καταλήγει ἡ ἁπλή λογική σκέψη– εἶναι ψευδεῖς. Τή θέση αὐτή υἱοθετεῖ καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων (115/2012, σ.25), στήν ὁποία ἀναφερθήκαμε ἤδη παραπάνω.
Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἐπιτρέψτε μας νά ἀναρωτηθοῦμε, πῶς ἐσεῖς, ὡς Ὀρθόδοξος Ὑπουργός, μέ τό βάρος τῆς εὐθύνης πού σᾶς ἐπιφορτίζει ἡ θέση πού κατέχετε, μπορεῖτε νά συμβιβάζετε στή συνείδησή σας τό νά εὐνοοῦνται αὐτοί οἱ μαθητές (ἀφοῦ ἔχουν νά διαβάζουν ἕνα μάθημα λιγότερο καί ἐπί πλέον μποροῦν νά ἀξιοποιοῦν τίς ὧρες ἐκεῖνες πού οἱ συμμαθητές τούς ἔχουν Θρησκευτικά γιά τήν καλύτερη προετοιμασία τους γιά τίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις) ἔναντι ὅλων ἐκείνων τῶν μαθητῶν πού δέν ἐπιτρέπουν στόν ἑαυτό τους μέ τό φθηνό αὐτόν ἀνήθικο καί προδοτικό γιά τήν Πίστη τους τρόπο νά ζητήσουν τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν;
Κυριολεκτικά δικαία ὀργή προκαλεῖται στούς μαθητές αὐτούς καί στούς γονεῖς τους ἀπό τήν ἀπροκάλυπτα ἀντιχριστιανική τακτική τοῦ Ὑπουργείου σας μέ τή δημιουργία ἑνός προβλήματος ἐκ τοῦ μηδενός, χωρίς νά προηγηθεῖ καμιά μαθητική ἤ γονεϊκή ἀπαίτηση ἀλλά καί χωρίς κανένα ἐκ μέρους σας σεβασμό πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί πρός τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας, τό ὁποῖο ὁρκισθήκατε νά φυλάσσετε.
Ἐπίσης τούς ἐξοργίζει τό γεγονός ὅτι τό Ὑπουργεῖο σας, προκειμένου νά δικαιώσει τούς παραβάτες Διευθυντές τῶν Σχολείων, κωφεύει προκλητικά, ὅπως ἔγινε πρόσφατα μέ τήν καταγγελία ἀπαράδεκτων πρακτικῶν σέ Ἰδιωτικό Σχολεῖο, ὅπου οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές ὠθοῦνται κυριολεκτικά στήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο λίγο πολύ παρουσιάζεται ὡς προαιρετικό, καί «ἀμείβονται» στήν ἀντίστοιχη ὥρα, ὅταν προβοῦν στίς δηλώσεις ἀπαλλαγῆς (στή Γ΄ Λυκείου τό ποσοστό τῶν ἀπαλλαγέντων ἀγγίζει τό 70%), μέ στήριξη σέ μαθήματα κατεύθυνσης. (βλ. www.agnikolaos.gr/Κράτος ἐν κράτει .....)
Χωρίς νά ἀπαντήσουν ἐπί τῆς οὐσίας τῆς καταγγελίας, οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου σας ἔδωσαν ἀντιφατικές ἀπαντήσεις, γιά νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα: Ἐπανέλαβαν τήν ἀρχική πρόταση τῆς ἐγκυκλίου σας γιά τόν ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί στή συνέχεια, ὡς πρός τό θέμα τῶν ἀπαλλαγῶν, ὑπέδειξαν τήν πιστή τήρηση τῆς ἐγκυκλίου (βλ. www.agnikolaos.gr/Ἀπάντηση Δ/βάθμιας...) ἡ ὁποία, ὅπως ἀκριβῶς φάνηκε παραπάνω, ὑποθάλπει αὐτές τίς καταστάσεις!
Γι’ αὐτό, ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ, ζητοῦμε τήν ἄμεση ἀνάκληση τῆς παραπάνω ἐγκυκλίου σας καί τήν ἀντικατάστασή της μέ νεώτερη, ἡ ὁποία, ἀνταποκρινομένη στό Σύνταγμα, στίς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, στήν ἀμετάκλητη ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων καί στή σχετική νομοθεσία, θά ἀποκλείει τήν ἀπαλλαγή Ὀρθόδοξων μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί μέ τόν τρόπο αὐτό θά θέσει τέλος σ’ αὐτήν τήν τόσο ἀντισυνταγματική, τήν τόσο σκανδαλώδη καί τόσο ἄδικα εὐνοϊκή μεταχείριση μιᾶς μερίδος Ὀρθόδοξων μαθητῶν ἔναντί της μεγάλης πλειοψηφίας τῶν ὑπολοίπων.

Mετά τιμῆς

Ἕπονται οἱ ὑπογραφές τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πού συμφωνοῦν μέ τό ἀνωτέρω κείμενο.


«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 136
Δεκέμβριος 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου