Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ὑπάρχει «ὀρθόδοξη» καί «αἱρετική» ψῆφος; Ναί, ὑπάρχει! Ἐσεῖς, λοιπόν, πῶς θά ψηφίσετε;


Ἐπειδή τά πράγματα καί στόν ἐκκλησιαστικό καί στόν πολιτικό χῶρο εἶναι ὁριακά δηλαδή ἐπικίνδυνα, θά ἀποτολμήσουμε νά διατυπώσουμε, ἐν ὄψει καί τῶν αὐριανῶν ἐκλογῶν κάποιες ἀλήθειες.


Εἶναι πλέον ἤ σαφές ὅτι βαδίζουμε πρός τά ἔσχατα. Αὐτό συμβαίνει ἀπό τήν ἐποχή τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου ἔχει ἀρχή καί τέλος. Δέν εἶναι, κατά τήν χριστιανική θεώρηση, κύκλος ἀλλά μία γραμμή, μία πορεία πρός τά ἔσχατα, δηλαδή τήν δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας.


Ὁ Χριστός «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση», κατά τήν Γραφή (Ἀποκάλυψη). Αὐτός ἔταμε τήν ἱστορία στά δύο, τήν πρό καί μετά τήν (κατά σάρκα) γέννησή Του ὡς ἀνθρώπου (Θεάνθρωπος Χριστός). Αὐτός καί μόνο Αὐτός εἶναι ἡ ἐνυπόστατος Ἀλήθεια, ἡ ὁδός καί ἡ ζωή!


Ἄρχοντας τοῦ κόσμου ἦταν καί παραμένει ὁ διάβολος! Καί αὐτό συμβαίνει ὄχι γιά ἄλλο λόγο, παρά γιά τό ὅτι ὁ κόσμος (οἱ ἄνθρωποι) ἐπιλέγει μεταξύ τοῦ ἀγαθοῦ καί τοῦ πονηροῦ, τό δεύτερο! Τό γιατί συμβαίνει αὐτό, τό ἐξηγεῖ ἡ τραγωδία τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου στό πρόσωπο τῶν πρωτοπλάστων καί ἡ πεπτωκυῖα φύση μας.


Γιά νά μή πᾶμε, λοιπόν, παλαιότερα, ξεκινώντας ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, τό κήρυγμα, τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του, ὁ διάβολος δέν ἔπαυσε νά βάζει «τρικλοποδιές» στόν ἄνθρωπο γιά νά ἀποτρέψει τήν σωτηρία αὐτοῦ καί ὅλου τοῦ κόσμου.


Ὑπογραμμίζεται ὅτι μοναδικός Σωτήρας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Αὐτή δέ τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων πρέπει νά διακονοῦν «ἑκάστη ἐφ’ ὧ ἐτάχθη» ἡ Ἐκκλησία καί, ὑπό ὁμαλές καί ἰδανικές συνθῆκες, ἡ Πολιτεία.


Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τά πρόσωπα τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιμετώπισε ἀνά τούς αἰῶνες ὅλες τίς ἐφευρέσεις καί ἐπινοήσεις καί μηχανές τοῦ διαβόλου! Τήν εἰδωλολατρεία, τόν ἀγνωστικισμό, τίς θρησκεῖες ὡς κατασκευάσματα τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς πλάνης του, τήν ἀθεϊα, τίς αἱρέσεις.


Τελευταίως ὁ διάβολος, τήν ὕπαρξη τοῦ ὁποίου πολλοί θεολόγοι τῆς ἐποχῆς μας περιέργως πως καί ἀσφαλῶς κακοδόξως ἀποσιωποῦν, χρησιμοποιεῖ συστηματικά γιά τόν σκοπό του ἕνα «ἐκσυγχρονισμένο» ὑπερ-ὅπλο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἐπιτομή ὅλων τῶν ἀνά τῶν αἰώνων ἐφευρέσεών του: τόν Οἰκουμενισμό!


Καί ἐπειδή γνωρίζει καλά ὅτι καί ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πολιτεία, εἰδικά σήμερα, ἐπηρεάζουν τή ζωή καί τίς ἐπιλογές τῶν ἀνθρώπων πού θἄθελαν νά ἀγωνισθοῦν, ἔστησε διπλή παγίδα. Γιά τήν πρώτη, τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού καταργεῖ τήν ἀποκλειστικότητα τῆς Ἀληθείας (Ὀρθοδοξία) καί τήν ἀνάγκη ὁμολογίας Της, παρά τήν ρητή ἐντολή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ! Γιά δέ τήν δεύτερη, (ἔστησε τήν παγίδα) τοῦ πολιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ, δηλαδή τήν κατάργηση ἐθνῶν καί πατρίδων καί δημιουργία ὑπερεθνικῶν ἑνώσεων, ἀθρήσκων καί ἀθεϊστικῶν, δῆθεν χάριν τῆς ὑλικῆς εὐημερίας καί ἐπιβιώσεως τῶν λαῶν.


Καί γιά νά μή πολυλογοῦμε, ἐρχόμαστε στό «ἐδῶ καί τώρα». Καί μάλιστα θά περιορισθοῦμε στήν Πατρίδα μας.

Ἡ Ἑλλάδα, λοιπόν, καί ὁ πάλαι ποτέ εὐσεβής Ἑλληνικός λαός (Ἑλληνισμός-Ρωμηοσύνη) γίνεται προσπάθεια νά διπλοπαγιδευθεῖ καί, εἰ δυνατόν, νά ἀφανισθεῖ, ἤ, ἔστω, νά ἀλλοιωθεῖ, ὥστε νά γίνει κυριολεκτικά ἀγνώριστος!


Ἀφ’ ἑνός, μέ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία ἀπό τό 1920 ἐπισήμως καί Συνοδικῶς, δυστυχῶς, μέσω τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως διοχετεύεται ὡς δηλητήριο στό αἷμα τῶν ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν, θεολόγων, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, μέ πρῶτο στόχο τήν ἕνωση μέ τόν ἀντίχριστο Παπισμό, καί, ἀφ’ ἑτέρου μέ τήν πλήρη καί ἄνευ ὅρων πολιτική ὑποταγή μας στήν σημερινή Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πού, κακά τά ψέμματα, εἶναι τό «Βασίλειο» τῶν Φράγκων μέ τό μανδύα τοῦ καί ἐπιστημονικά ξεπερασμένου δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ!
Ὁ πατέρας τῶν Φράγκων Καρλομάγνος συναντᾶται μέ τόν Πάπα.

Μετά ἀπό τά ἀνωτέρω, ὅποιος γνωρίζει «γραφή καί ἀνάγνωση» (Ἕλληνας Ὀρθόδοξος χριστιανός) ἄς συνειδητοποιήσει τί μπορεῖ νά σημαίνει καί τί συνιστᾶ ἡ ψῆφος του στά ὑπάρχοντα πολιτικά κόμματα καί κομματίδια. Ἀπό τήν λεγομένη Δεξιά τοῦ δόγματος «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν» καί τήν λεγομένη Ἀριστερά τοῦ κ. Τσίπρα μέ τό νεόκοπο σύνθημα «ξεμπερδεύουμε μέ τό παλιό»(!), μέχρι τό θολό «Ποτάμι» τοῦ «πάση θυσία στήν Εὐρωζώνη» καί τό γραφικό (λόγω Προέδρου) Κόμμα τῶν Κεντρώων, τό ὁποῖο προκλητικῶς προωθεῖ τό σύστημα γιά νά μπεῖ στό Κοινοβούλιο, ἐφ’ ὅσον δηλώνει ὅτι «πρέπει νά ντρέπονται ὅσοι μέ ἐθνική ὐπερηφάνεια ψήφισαν «ΟΧΙ» στό πρόσφατο Δημοψήφισμα»!


Ὑπάρχει, λοιπόν, «αἱρετική» ψῆφος, ἡ ὁποία δέν ἁρμόζει στά χέρια Ἑλλήνων ὀρθοδόξων χριστιανῶν! Ἀλλά, εὐτυχῶς, ὑπάρχει καί «ὀρθόδοξη» ψῆφος, ἔστω καί μέ μία ἐπιλογή: Τήν Πολιτική Παράταξη τῶν συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια, τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»!
Τό πολιτικό μας πρότυπο: Ἰωάννης Καποδίστριας.

Ναί, αὐτή εἶναι, «τό γε νῦν ἔχον», ἡ μοναδική ἐπιλογή γιά ἕναν ἀδούλωτο Ἕλληνα καί συνειδητό χριστιανό πού φρονίμως καί λογικῶς δέν δέχεται τή σχιζοφρένεια τοῦ ἄλλα νά πιστεύουμε καί ἄλλα νά ψηφίζουμε (καί ἅρα νά ὑποστηρίζουμε) στήν κάλπη!


Θαρσεῖτε, τό λοιπόν, συν-ἕλληνες! Καλό βόλι στήν καρδιά τοῦ διπρόσωπου ἀντίχριστου καί ἀνθελληνικοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέ «ὀρθόδοξη» καί ἑλληνική ψῆφο! Αὐτό εἶναι τό δικό μας χρέος. Τά ὑπόλοιπα εἶναι τοῦ Θεοῦ!Μέ τιμή και ἐκτίμηση

Δημήτριος ω. Κάτσουρας

Τραπεζικός-Θεολόγος

ὑποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας

μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μας!

Ὁ ἀείμνηστος εὐσεβής Στρατηγός Μακρυγιάννης ἔλεγε:
 "Φίλους ἔχω τούς τίμιους ἀνθρώπους. Ὀχτρούς πάντοτε τούς πουλημένους καί ἅρπαγας καί προδότες τῆς Πατρίδας καί τῆς θρησκείας μου!" 
Δέ συμφωνεῖτε;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου