Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Αποκαθήλωση - Επιτάφιος Θρήνος


Η αποκαθήλωση  
Ι.Ναός Αγίας Μαρίνας,Καλοπαναγιώτης,Κύπρος,14ού αιώνα
Στν ναβαλλόμενον, τφς σπερ μάτιον, καθελν ωσφ πτοξύλου, σν Νικοδήμῳ, καθεωρήσας νεκρν γυμνν ταφον, εσυμπάθητον θρνον ναλαβών, ὀδυρόμενος λεγεν· Ομοι, γλυκύτατε ησοῦ! ὃν πρμικροῦ ὁ ἥλιος ν Σταυρκρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλλετο, καὶ ἡ γτφόβῳ ἐκυμαίνετο, καδιερρήγνυτο ναοτκαταπέτασμα· λλ' ἰδονν βλέπω σε, δι' ἐμὲ ἑκουσίως πελθόντα θάνατον· πς σε κηδεύσω Θεέ μου; ἢ πς σινδόσιν ελήσω; ποίαις χερσδπροσψαύσω, τσν κήρατον σμα; ἢ ποα σματα μέλψω, τσῇ ἐξόδΟκτίρμον; Μεγαλύνω τΠάθη σου, ὑμνολογκατν Ταφήν σου, σν τῇ Ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι.

εσχήμων ωσήφ, ἀπτοξύλου καθελν τὸ ἄχραντόν σου Σμα, σινδόνι καθαρᾷ, ελήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινκηδεύσας πέθετο.

Τας Μυροφόροις Γυναιξί, παρτμνμα πιστάς, ὁ Ἄγγελος βόα·Τμύρα τος θνητος πάρχει ρμόδια, Χριστός, δδιαφθορς δείχθη λλότριος.


Επιτάφιος Θρήνος
 Τοιχογραφία (λεπτομέρεια) Καθολικού της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου

Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτίνας, καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαρραγέν, τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ, 
ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος, προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ καὶ καθικετεύει λέγων· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπειν τοῦ θανάτου τὸ ξένον· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδεν ξενίζειν τοὺς πτωχούς τε καὶ ξένους· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν Ἑβραῖοι τῷ φθόνῳ ἀπεξένωσαν κόσμῳ· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ, ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλῖναι· 
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ἡ Μήτηρ καθορῶσα νεκρωθέντα ἐβόα· 
Ὦ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, εἰ καὶ τὰ σπλάγχνα τιτρώσκομαι, 
καὶ καρδίαν σπαράττομαι, νεκρόν σε καθορῶσα, 
ἀλλὰ τῇ σῇ ἀναστάσει θαρροῦσα μεγαλύνω. 
Καὶ τούτοις τοίνυν τοῖς λόγοις δυσωπῶν τὸν Πιλᾶτον 
ὁ εὐσχήμων λαμβάνει τοῦ Σωτῆρος τὸ σῶμα, 
ὃ καὶ φόβῳ ἐν σινδόνι ἐνειλήσας καὶ σμύρνῃ, κατέθετο ἐν τάφῳ 
τὸν παρέχοντα πᾶσι ζωὴν αἰώνιον καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου